Uuemad uudised

Võta ühendust

5 tähtsamat koristustrendi eelmisest aastast!

Koristamine on viimase poolesaja aastaga arenenud oluliseks teenindusvaldkonnaks, oluliselt on arenenud kasutatavad koristustarvikud, -masinad, aga ka ootused puhtusele.

 

Puhastusteeninduses töötavad inimesed

Puhastusteeninduses napib tööjõudu pea kõikjal. Sageli suur osa tööjõust erialase väljaõppeta võõramaalased või mitte põhirahvusest. Võõrtööjõukasutamine on pigem suurenev trend. Võõrtööjõud on paljudes riikides ka juba töödejuhatajate tasemel. See loob omad tingimused koolitustele, inimeste arendamisele- sageli ei osata asukoha maa keelt, inimesed on erinevatest kultuuridest ja mõistavad puhtust ning koristamist erinevalt.

Viimasel aastakümnel on nõrgenenud inimeste funktsionaalse lugemise oskus. Koolitustel pikkade tekstide kasutamine ei anna sageli tulemust- inimesed ei taha ega jaksa neid lugeda ega mõista. Seda kõike tuleb arvestada inimeste õpetamisel.

Vajadus:

Arvestades koristusvaldkonna ootuseid personali pädevusele ning valdkonnas töötavate inimeste eripärasid, on oluline kergestimõistetavate, võimalikult vähese teksti, pigem piltide, filmide, mänguliste võtete kaudu õpetamine. Selleks sobivad tänapäevased elektroonsed, telefonis kasutavatavad materjalid.

 

Koristustarvikute, -masinate, -ainete areng

Kuna tööjõudu napib ja palgakulud moodustavad valdava osa koristusteenuse maksumusest, siis otsitakse töö mehhaniseerimise võimalusi. Selleks on ilma inimeseta töötavad robotid- kombineeritud põrandapesumasin, tolmuimeja, akendepesu robotid jms, aga ka inimjõul töötavad masinad, mis tõstavad töö efektiivsust ning parandavad tulemust.

Koristusainete, -tarvikute, -masinate arengut koos vaadates otsitakse võimalusi ilma keemiata puhtuse saavutamisele. Selleks on kasutusele võetud koristusaineteta puhastavad puhastuskettad, -käsnad jms. Arenenud on aurupuhastuse kasutuse võimalused, suurt muutust koristusse on toonud mikrokiust koristustekstiilide kasutuselevõtt.

Erinevad tootjad on turule toonud erineval viisil töödeldud vett (ioniseeritud, demineraliseeritud jms), mis aitab puhtust luua, ilma kemikaalita. Need arengud on vähendanud koristusainete kasutamist.

Koristustarvikute ja – masinate arengus pööratakse enam tähelepanu ergonoomilistele aspektidele, et töö ei koormaks liialt töötajaid.

Vajadus:

Mehhaniseeritud koristus, uudsete lahenduste kasutusele võtmine aitab tõsta tööjõudlust, samas eeldab teadlikumat personali, ehk seab väljaõppele ja juhendamisele kriteeriumid. Kui inimesed ei oska õigesti kasutada uudseid masinaid, tarvikuid ja ka aineid, siis tulemus jääb kesiseks.

 

Töö efektiivsuse arendamine

Kuna tööjõudu napib, siis seda olulisem on tõsta töö efektiivsust, samas on inimvõimetel piirid ja töötajaid ei saa panna liigse tempoga tööle. Liialt suured koormused põhjustavad haigestumisi, inimesed lahkuvad töölt. Oluline on tõsta töö efektiivsust, kuid samas jätta töötempo mõistlikuks. Koristamise eesmärk on puhtuse saavutamine ning efektiivne tegutsemine tähendab minimaalse aja ja kuluga mustuse eemaldamist. Iga liigutus ja tegevus peab maksimaalselt mustust eemaldama. Sageli tehakse koristades palju tegevusi, mille puhul puhastatakse puhtaid pindu, liigutakse asjatult ruumis, kasutatakse valesid koristusmeetodeid ja aetakse mustust laiali. Puhastusteenindajate töö jälgimine on näidanud, et sageli vähemalt 40% tööajast teevad puhastusteenindajad asjatut tööd, s.t nende töö tulemusena ei eemaldata mustust pinnalt. Turul toimuv survestab optimeerima tööjõu kasutust ning samas potentsiaal selleks on olemas, antud olukord on toonud turule uusi lahendusi.

Kui aastakümneid tagasi tähendas koristamine eeskätt põranda pesemist, siis viimastel aegadel on vee kasutamine koristamises oluliselt vähenenud. Igapäevane puhastus käib suures osas eelniisutatud koristustekstiilidega, mustus saab kokku kogutud väga väikese hulga veega.

Tööjõu optimeerimise vajadus on toonud turule tööaja jälgimise elektroonseid süsteeme, et saada objektiivne ülevaade reaalsest tööajast ja selle kasutusest. Järjest rohkem on elektroonseid süsteeme, mis annavad ise märku, kui on vaja puhastada. Nii välditakse asjata kontrollimisi ja säästetakse tööaega. Näiteks paberi-, seebi jms dosaatorid on varustatud teavitussüsteemidega, WC potil on andurid, mis annavad puhastamise vajadusest märku. Märksõnaks on vajaduspõhisus- puhastatakse sealt, kust on vaja mustust eemaldada.

Oluline roll on adekvaatsetel kokkulepetel puhastusteeninduses, ehk kuidas määratleda kui sageli, kui puhas peab olema. Kuidas hinnata, kas klient on saanud soovitud puhtuse. Antud olukord on tinginud vajaduse vastavate standardite arendamise järele, näiteks Skandinaaviamaades INSTA800 (ametlik standard Taanis, Norras, Rootsis, Islandil, Soomes, Eestis, Lätis), Hollandis NEN 2075, Ameerikas APPA. Standardite ja koristustööde järelevalve süsteemide arendamine on toonud turule erinevaid tarkvarasid ja tööjuhtimise süsteeme.

Haiglad, hotellid jms asutused on pigem ise koristamist korraldavad asutused, kuigi ostetakse ka teenust. Sageli mõeldakse ise oma süsteeme välja ja neid on palju ning erinevaid. Töö ja selle tulemuste parendamine toob vajaduse teha senisest rohkem koostööd,  kasutada väliseid nõustajaid, vahetada kogemusi, hankida lisateadmisi.

Koristusteenuse ostmine on pigem suurenev trend, kuigi osades maades teatud valdkondades on märgata ka koristusteenuse ostmisest loobumist ning oma koristussüsteemi käivitamist. Koristusteenuse ostjal sageli omal ei jätku pädevust otsustamaks milliste kriteeriumide alusel teenust osta, et saada vajalik puhtus. Antud olukord toob vajaduse kasutada väliseid konsultante teenuse ostmisel ja ka hilisemal järelevalvel.

Vajadus:

Koristustööde efektiivsuse tõstmine, objektiivne koristusteenuse ostmine vajab teadlikke inimesi. Seega on vajadus vastava väljaõppe järele. Samuti on oluline valdkonnas erinevate riikide kogemuste vahetamine- messid, seminarid, rahvusvaheline koostöö.

 

Koristamisteenuse areng- lisateenused

Päevase puhastusteenindajate tööülesannete hulka lisanduvad tööd, mis ei ole otseselt koristamisega seotud. Need on mugavusteenust pakkuva teenindaja  tööülesanded, mida tuleb täita vastavalt asutuse eripärale. Sellisteks ülesanneteks võivad olla:

-     Asutuse posti jagamine

-     Kohvipauside serveerimine

-     Külaliste vastuvõtmine

-     Väiksemate sisseostude tegemine

Lähitulevikus ei ole puhastusteenindaja lihtsalt koristaja vaid mugavusteenuseid pakkuv spetsialist.

Vajadus: 

Töötajate valikul ja väljaõppel tuleb tähelepanu pöörata lisaks koristusalastele kompetentside ka mugavusteenust pakkuva spetsialisti kompetentsidele.

 

Globaliseerumine

Inimesed reisivad, töötavad erinevates riikides palju rohkem kui aastaid tagasi. Üha rohkem on rahvusvahelisi ettevõtteid. Samasid koristustarvikuid võib leida üle maailma. See toob kaasa vajaduse ühtlustada koristuspõhimõtteid, et näiteks rahvusvahelise ettevõtte üleselt saadaks ühtemoodi puhtusest või koristusteenuse pakkumisest aru. 

Vajadus:

Olulisemaks muutuvad erinevates keeltes kergesti mõistetavate ja kättesaadavate õppematerjalide olemasolu. Rahvusvahelised arendusprojektid, seminarid, aitavad üksteiselt õppida ja teadmisi ühtlustada.


Kui teema sind kõnetas, siis võib sulle sobida ka koolitus, kus keskendutakse koristusteenuse edukale müügile. 

Koolitusega saad tutvuda SIIN