Kutse andmise kord

Võta ühendust

Puhastusteeninduse valdkonna kutsetele

1 ÜLDOSA

1.1 Kutse andmise kord (edaspidi kord) reguleerib järgmiste kutsete andmise korraldamist (loetelu):
1) Puhastusteenindaja abiline, tase 2
2) Puhastusteenindaja, tase 3
3)  Puhastusteenindaja I, tase 3
4) Puhastusteenindaja-juhendaja, tase 4
5) Puhastusteenindaja II, tase 4
6) Puhastustööde juht, tase 5
7) Puhastustööde juht III
1.2 Iga kutse kompetentsusnõuded on kehtestatud kutsestandardis. Kompetentsuse hindamise positiivse tulemusena väljastatakse kutsetunnistus.
1.3 OÜ Puhastusekspert on punktis 1.1 loetletud kutsete kutset andev organ ehk kutse andja (edaspidi KA).
1.4 KA moodustab kutse andmise erapooletuse tagamiseks kutsekomisjoni, kuhu kuuluvad puhastusteeninduse valdkonna kutsete andmisest huvitatud osapooled: tööandjad, töötajad, kutse- ja erialaliitude esindajad, spetsialistid, koolitajad, vajadusel klientide ja tarbijate esindajad, samuti teised huvitatud osapooled.
1.5 Vajadusel nimetab kutsekomisjon hindamiskomisjoni(d), kes hindab(hindavad) kutset taotleva isiku (edaspidi taotleja) kompetentsuse vastavust kutsestandardi nõuetele.
1.6 Kutse- ja hindamiskomisjoni(de) volitused kehtivad KA kutse andmise õiguse kehtivuse lõppemiseni.
1.7 Kutse- ja hindamiskomisjonid lähtuvad oma töös kutseseadusest, -korrast, kutsestandardist jm KA kehtestatud juhenditest.
1.8 Kutse esmakordne taotlemine ja taastõendamine võivad eeltingimuste ja vormide poolest erineda.
1.9 Kutse taotlemine ja tõendamine, sh taastõendamine, on taotlejale tasuline (vastavalt kutseseaduse §17 lõikele 2), tasu suuruse kinnitab Teeninduse Kutsenõukogu (edaspidi kutsenõukogu) KA ettepaneku alusel.
1.10 Komisjoni(de) liikmete töö tasustatakse KA kehtestatud korra alusel.
1.11 Taotlemise dokumente menetletakse haldusmenetluse seaduse sätetele vastavalt, arvestades korrast tulenevaid erisusi.
1.12 Korra ja selle muudatused kinnitab kutsenõukogu ning need jõustatakse kutsenõukogu koosolekule järgneval kutse andmise väljakuulutamisel.

2 KUTSE ANDJA ÜLESANDED

Kutse andja:
1) töötab koostöös kutsekomisjoniga välja kutse andmise korra eelnõu ja esitab selle kutsenõukogule kinnitamiseks,
2) korraldab kompetentsuse hindamise juhendite ja -materjalide ning teiste kutse andmiseks vajalike dokumentide väljatöötamise,
3) esitab kutsenõukogule kinnitamiseks kutse andmise ja kutse taastõendamisega seotud tasu suuruse, kooskõlastades selle eelnevalt kutsekomisjoniga,
4) kuulutab välja kutse andmise,
5) tagab kutse andmisega seotud teabe avalikustamise,
6) määrab isiku, kes vastutab kutse andmise üldise korraldamise eest, võtab vastu kutse taotleja avalduse ja dokumendid ning kontrollib nende vastavust kehtestatud korrale,
7) väljastab kutsetunnistuse,
8) tagab kutse andmise käigus saadud avaldamisele mittekuuluva teabe kaitstuse,
9) vastutab kutse andmise korraldamise protseduuride täitmise eest,
10) esitab kutsenõukogule vähemalt kord aastas kutse andmise korraldamise aruande ning kutse andmisega seotud rahaliste vahendite kasutamise aruande,
11) edastab Kutsekojale punktis 6 nimetatud isiku kontaktandmed ja kutseregistrisse kandmiseks kuuluvad andmed.

3 KUTSEKOMISJONI KOOSSEIS JA ÜLESANDED

3.1 Kutsekomisjoni koosseisu kuuluvad järgmised institutsioonid ja esindajad:
1) OÜ Puhastusekspert, Helge Alt (tööandjate esindaja)
2) Arkaadia Puhastuse OÜ, Annela Tiitson (tööandjate esindaja)
3) Pesuekspert OÜ (töötajate/spetsialistide esindaja)
4) AS Lääne-Tallinna Keskhaigla, Sigrid Err (töötajate/spetsialistide esindaja)
5) Idea OÜ, Erki Tiivas (töötajate/koolitajate esindaja)
6) SA Innove, Aita Sauemägi (kutse andmisest huvitatud osapooled)
7) SA Kutsekoda, Ingrid Lepik (kutse andmisest huvitatud osapooled)
3.2 Kutsekomisjon valib oma liikmete seast esimehe ja aseesimehe.
3.3 Kutsekomisjon:
1) töötab välja kutse andmise korra eelnõu koostöös KA-ga,
2) töötab välja kutsekomisjoni töökorra,
3) nimetab vajadusel hindamiskomisjoni(d) ja töötab välja hindamiskomisjoni töökorra,
4) arvestab ja esitab KA-le kooskõlastamiseks kutse andmise ja kutse taastõendamise tasu suuruse,
5) kinnitab hindamisjuhendid ja -materjalid ning teised kutse andmiseks vajalikud dokumendid,
6) otsustab kutse kompetentsuse hindamise vormi(d),
7) korraldab taotleja dokumentide läbivaatamise,
8) otsustab taotlejale kutse andmise või andmata jätmise,
9) otsustab kutsetunnistuse kehtetuks tunnistamise,
10) lahendab hindamiskomisjoni tegevuse kohta esitatud kaebusi,
11) kinnitab vajadusel kompetentsuse hindamise koha nõuded.
3.4. Kutsekomisjoni koosolekud protokollitakse. Koosoleku protokoll peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid: koosoleku toimumise aeg ja koht, koosolekul osalenud kutsekomisjoni liikmete loetelu, koosoleku päevakord, koosoleku käik ja otsused, koosoleku juhataja ja protokollijate nimed ja allkirjad. Kutset taotlenud isikutele kutse andmise või andmata jätmise protokollis peab olema viide kutsekomisjoni otsuse vaidlustamise võimaluste, koha, tähtaja ja korra kohta (Haldusmenetluse seadus § 57, lõige 1)
3.5 Kutsekomisjoni liige ei tohi osaleda taotlejale kutse andmise otsustamisel, kui ta on:
1) osalenud hindamiskomisjoni töös või
2) vahetult seotud taotlejale kutse andmiseks ettevalmistava koolituse või väljaõppe korraldamisega või
3) taotleja tööandja või muul viisil isiklikult huvitatud kutse andmisest või kui muud asjaolud tekitavad kahtlust tema erapooletuses.

4 HINDAMISKOMISJONI MOODUSTAMINE JA ÜLESANDED

4.1 Hindamiskomisjon(id) moodustatakse kutsekomisjoni otsusega taotleja kompetentsuse hindamiseks.
4.2 Hindamiskomisjon:
1) hindab taotleja kompetentsust,
2) koostab hindamise korraldamise ja tulemuste kontrolli, mis sisaldab vähemalt järgmisi andmeid: hindamise toimumise aeg ja koht, hinnatava nimi, taotletav kutse, hindamisobjekti/ hinnatav(ate) kompetentsi(de) nimetus, hindamisviis(id), hindamistulemus, mis keeles hindamine toimus, märge hindamisprotsessist ajutiselt taandatud komisjoniliikmete kohta. Hindamise tulemuste protokolli allkirjastavad hindamisel osalenud hindamiskomisjoni liikmed. Hindamiskomisjon esitab hindamise tulemuste protokolli kutsekomisjonile.
4.3 Hindamise tulemust on võimalik vaidlustada ainult juhul, kui punktis 4.6 esitatud nõuete täitmata jätmine on oluliselt mõjutanud hindamise tulemust.
4.4 Hindamiskomisjoni esimehe määrab kutsekomisjon.
4.5 Hindamiskomisjon koosneb vähemalt kolmest liikmest.
4.6 Hindamiskomisjoni(de) liikmete kompetentsus peab kogumis vastama järgmistele nõuetele:
1) kutsealane kompetentsus,
2) kutsesüsteemialane kompetentsus,
3) hindamisalane kompetentsus,
4.7 Hindamiskomisjoni liikmed peavad olema sobivate isikuomaduste ja hoiakutega ning tegutsema erapooletult.
4.8 Hindamiskomisjoni liikmetest ei tohi üle ühe kolmandiku olla vahetult seotud antud hindamiseks ettevalmistava koolituse või väljaõppe korraldamisega ja üle ühe kolmandiku olla taotleja tööandjaga samast asutusest.
4.9 Juhul, kui punktis 4.8 nimetatud tingimused ei ole täidetud, peab tingimustele mittevastav komisjoni liige end hindamisprotsessist ajutiselt taandama

5 KUTSE TAOTLEMISE EELTINGIMUSED JA ESITATAVAD DOKUMENDID

Puhastusteenindaja, tase 3 ja  Puhastusteenindaja I, tase 3
Puhastusteenindaja I, puhastusteenindaja tase 3 kutse taotlemise eeltingimuseks on kutsealased oskused ja teadmised ning põhiharidus. Kutseõppeasutuse taotlust aluseks võttes võib eriala lõpueksamit  käsitleda I taseme kutseeksamina, kui kutseeksam toimub vastavalt käesolevas korras ettenähtud tingimustele.
Esitatavad dokumendid:
- avaldus
- koopia isikut tõendavast dokumendist (pass, ID kaart)
- maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.

Puhastusteenindaja-juhendaja, tase 4 ja puhastusteenindaja II, tase 4
Puhastusteenindaja-juhendaja, tase 4, Puhastusteenindaja II kutse taotlemise eeltingimuseks  on kutsealased oskused ja teadmised, 1-aastane järjepidev töötamine puhastusvaldkonnas ning vähemalt põhiharidus.
Esitatavad dokumendid:
- avaldus
- koopia isikut tõendavast dokumendist (pass, ID kaart)
- 1-aastast töötamist puhastusvaldkonnas  tõendav dokument
- põhiharidust tõendav dokument
- kui on olemas Puhastusteenindaja I kutse (ERK tase 3), siis selle olemasolu tõendav dokument
- maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.

Puhastustööde juht tase 5, puhastustööde juht III kutse taotlemise eelduseks  on:
- kutsealased oskused ja teadmised vastavalt kutsestandardile,
- täiendkoolituse läbimine sh - 60 tunnine kutsealane tõendatud koolitus (koopia tunnistustest), sellest 50% võib-olla tõend ettevõttesisese koolituse kohta.
- hügieeni alase 8 tunnise koolituse läbimine (koopia tunnistusest)
- 1,5 aastane töötamine puhastustööde juhina viimase 4 aasta jooksul
- keskharidus
- Puhastusteenindaja II või puhastusteenindaja-juhendaja tase 4 kutsetunnistuse olemasolu
Esitatavad dokumendid:
- avaldus
- koopia isikut tõendavast dokumendist (pass, ID kaart)
- 1,5-aastast töötamist puhastööde juhina viimase 4 aasta jooksul tõendav dokument
- koolitusi (kutsealased ja hügieeni) tõendavad dokumendid
- keskharidust tõendav dokument
- Puhastusteenindaja II, puhastusteenindaja-juhendaja tase 4 kutset tõendav dokument
- tööalane kompetentsus- eksamitöö, mis on koostatud vastavalt eksamitöö juhendile
- maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.

Puhastustööde juht tase 5, puhastustööde juht III taastõendamise eelduseks on:
- Puhastusteenindaja II (ERK tase 4) kutsetunnistus
- Viimase 5 aasta jooksul vähemalt 3 aastat töötamist puhastustööde juhina või vastaval ametikohal, kirjalik kinnitus selle kohta (tööandja kinnituskiri  vms).
- Oma töö analüüs
- 2 soovituskirja erialase kompetentsuse kohta
- Isikut tõendava dokumendi koopia
- Elulookirjeldus (CV)
- Avaldus etteantud vormil
- Kutse andmise tasu ülekande maksekorraldus

Esitatavad dokumendid:
- avaldus
- koopia isikut tõendavast dokumendist (pass, ID kaart)
- 3-aastast töötamist puhastööde juhina viimase 5 aasta jooksul tõendav dokument
- oma töö analüüs, vastavalt vormile
- 2 soovituskirja vastavalt vormile
- Elulookirjeldus (CV)
- maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.


6 KUTSE ANDMISE VÄLJAKUULUTAMINE JA DOKUMENTIDE MENETLEMINE

6.1 KA kuulutab kutse andmise välja vähemalt 2 korda aastas.
6.2 KA avalikustab oma veebilehel http://www.puhastusekspert.ee
1) avalduste ja dokumentide vastuvõtu koha ja tähtajad ning esitamise viisi,
2) hindamiste toimumise ajad,
3) tasu suuruse kutse andmisega seotud kulude katteks,
4) muu kutse andmise korraldust ning tingimusi puudutava.
6.3 Kutsekomisjon töötab välja dokumentide menetlemise korra ja esitab KA-le kinnitamiseks.
6.4 Dokumentide menetlemise korras sätestatakse:
1) avalduste ja dokumentide registreerimine,
2) dokumentide olemasolu ja nõuetele vastavuse kontroll,
3) dokumentide menetlemisega seotud tähtajad, sh dokumentide esitamisel ilmnenud puuduste kõrvaldamise tähtaeg ning taotleja teavitamine.

7 TAOTLEJA KOMPETENTSUSE HINDAMINE

Puhastusteenindaja tase 3 ja puhastusteenindaja I, tase 3 kutse kompetentsuse hindamisvormid:
- kirjalik valikvastustega test, milles on 70 küsimust
- proovitöö, milleks on väiksema objekti koristamine, sh vajatavate ainete, tarvikute, meetodite jms valik
Puhastusteenindaja-juhendaja, tase 4 ja puhastusteenindaja II, tase 4 kutse kompetentsuse hindamisvormid:
- kirjalik valikvastustega test, milles on 70 küsimust
- proovitöö, milleks on etteantud koristusobjektil koristamisvajaduse määratlemine, uue töötaja juhendamine väiksema objekti koristamisel, sh vajatavate ainete, tarvikute, meetodite valik, juhendamine jms
Puhastustööde juht tase 5 ja puhastustööde juht III, tase 5 kompetentsuse hindamisvormid:
- eelnevalt Puhastusteenindaja II kutse omamine
- kirjalik eksamitöö, milleks on konkreetse koristusobjekti analüüs
Puhastustööde juht, tase 5 ja puhastustööde juht III, tase 5 taastõendamine:
- esitatud dokumentide põhjal ja/või
- vestlus

8  KUTSE ANDMISE OTSUSTAMINE JA KUTSETUNNISTUSE VÄLJASTAMINE

8.1 Kutsekomisjon teeb kutse andmise või mitteandmise otsuse hindamistulemuste põhjal iga taotleja kohta eraldi.
8.2 KA teatab otsusest taotlejale. Kutse mitteandmise otsust põhjendatakse kirjalikult.
8.3 Taotlejal on õigus esitada kaebus hindamisprotsessi ja -tulemuse kohta kutsekomisjonile.
8.4 Taotlejal on õigus esitada vaie kutsekomisjoni otsuse kohta kutsenõukogule haldusmenetluse seaduses sätestatud tingimustel ja korras.
8.5 KA esitab kutsekomisjoni otsuse kutse andmise ja registrisse kandmise kohta 7 tööpäeva jooksul Kutsekojale, kes korraldab andmete kandmise kutsetunnistuse plankidele ja väljastab trükitud kutsetunnistused KA-le.
8.6 KA väljastab kutsetunnistuse  30 tööpäeva jooksul pärast kutse andmise otsuse vastuvõtmist.
8.7 Puhastusteenindaja-abiline, tase 2; puhastusteenindaja, tase 3 ja puhastusteenindaja I, tase 3; puhastusteenindaja-juhendaja, tase 4 ja puhastusteenindaja II, tase 4 kutsetunnistused on tähtajatud. Puhastustööde juht, tase 5 ja puhastustööde juht III, tase 5 kutsetunnistus kehtib 5 aastat alates kutsekomisjoni otsuse tegemise kuupäevast.
8.8 Kutsekomisjonil on õigus tunnistada kutsetunnistus kehtetuks, kui:
1) kutsetunnistus on saadud pettuse teel;
2) kutsetunnistus on välja antud võltsitud või valeandmeid sisaldava dokumendi alusel;
3) kutset omava isiku tegevus ei vasta kutsestandardiga sätestatud normidele.
8.9 Kutsetunnistuse kehtetuks tunnistamisel peab kutsekomisjon andma isikule võimaluse esitada kirjalikus, suulises või muus sobivas vormis asja kohta oma arvamuse ja vastuväited. Kutsekomisjon võib kutsetunnistuse kehtetuks tunnistamisel tugineda kolmandate isikute (nt aukohus) seisukohtadele jne
8.10 Kutsetunnistuse kehtetuks tunnistamisel kustutatakse see kutseregistrist ning KA teatab otsusest asjaomasele isikule tähtkirjaga ja avaldab sellekohase kuulutuse Ametlikes Teadaannetes (http://www.ametlikudteadaanded.ee/).
8.11 Kutsetunnistuse kehtetuks tunnistamise otsust on võimalik vaidlustada haldusmenetluse seaduses sätestatud tingimustel ja korras.
8.12 Vajadusel võib kutsetunnistuse omanik taotleda kutsetunnistuse duplikaadi väljaandmist kutseregistri volitatud töötlejalt.

9 KUTSE ANDMISE DOKUMENTEERIMINE JA DOKUMENTIDE SÄILITAMINE

KA dokumenteerib kutse andmisega seotud tegevuse kutseasutuse välja töötatud  dokumendivormide järgi ja määratud ulatuses ning dokumente säilitatakse kutseasutuse kinnitatud arhiveerimiskorras sätestatud aja jooksul, kui õigusaktides ei ole tähtaegu sätestatud.