Puhastustööde juht 5 taastõendamine

Võta ühendust
Kutsetunnistus kaotab kehtivuse kutsetunnistusel märgitud päevast. Kutset on võimalik taastõendada enne kutsetunnistuse kehtivusaja lõppu või 3 aasta jooksul kehtivuse lõppemisest. Hilisemal taotlemisel tuleb sooritada uuesti Puhastustööde juht III (EKR tase 5 kutseeksam).

Taastõendamiseks tuleb esitada alljärgnevad dokumendid ülal toodud aja jooksul:

  • Viimase 5 aasta jooksul vähemalt 3 aastat töötamist puhastusteeninduse valdkonnas, kirjalik kinnitus selle kohta (tööandja kinnituskiri vms).
  • Oma töö analüüs (Lisa 1)
  • 2 soovituskirja erialase kompetentsuse kohta (Lisa 2)
  • Isikut tõendava dokumendi koopia
  • Avaldus etteantud vormil
  • Kutse andmise tasu ülekande maksekorraldus

Taastõendamine

Kutsekomisjon otsustab kutse andmise või andmata jätmise hindamiskomisjoni ettepaneku alusel. Hindamiskomisjon teeb oma ettepaneku esitatud dokumentide analüüsi põhjal. Kutse andjal on õigus teha esitatud dokumentide osas päringuid, vajadusel viiakse läbi vestlus kutse taastõendajaga.

Hindamiskriteeriumid:

  • Taotleja on töötanud viimase 5 aasta jooksul vähemalt 3 aastat puhastusteeninduse valdkonnas*. Erinevatel aegadel töötatud aeg summeeritakse, samaaegselt mitmes kohas töötatud aega loetakse ühe tööajana.
  • Taotleja on viimase viie aasta jooksul professionaalselt täitnud oma tööülesandeid puhastusteeninduse valdkonnas* (oma töö analüüs ja soovituskirjad)
  • Kutsekomisjonil on õigus ebaprofessionaalse, ebaeetilise käitumise või muul viisil kutseala mainet kahjustava käitumise puhul kutset mitte taastõendada.

* EVS 807:2008, klassifikaatori kood 330 (siseruumide koristus)