fbpx

EVS 914:2020 standardi Koristustööde kvaliteedi kokkuleppimine ja hindamine (INSTA 800) teadmiste tase 4 koolitus (17 akadeemilist tundi)

11.06.2024 - 12.06.2024

Optimaalse kvaliteediprofiili loomine on standardi tulemusliku kasutamise alus. Vajaduspõhine kvaliteediprofiil ning koristussagedus loovad eeldused kvaliteetse teenuse osutamiseks. Oskuslikult koostatud kvaliteediprofiil teeb üheselt mõistetavaks kõigile teenuse osapooltele, millist kvaliteeti ruumides oodatakse ning milline tulemus peab olema saavutatud peale igat koristuskorda.

Standardeid saab osta Eesti Standardimis- ja akrediteerimiskeskusest:

 • EVS 914:2020 Koristustööde kvaliteedi kokku leppimine ja hindamine

Standardi järgseid kontrolle saab hõlpsasti teha digitaalselt, vt siit

Koolituse maht: 17 tundi, sellest 16 kontakttundi, 1 tund testide tegemine, iseseisev töö standardi ja koolitusmaterjalidega

Eesmärk: Koolituse tulemusena suudavad lõpetajad iseseisvalt optimaalseid ja koristatavast objektist lähtuvaid kvaliteediprofiile koostada, planeerida standardi asjakohast kasutust ning analüüsida kvaliteedihinnangute tulemusi.

Sihtrühm: Kvaliteediprofiilide koostajad ning koristustööde arendajad, kellel on eelnevalt läbitud EVS 914:2020 teadmiste tase 3 koolitus ning kes soovivad õppida tulemuslikult koostama kvaliteediprofiile, analüüsima kvaliteedikontrollide tulemusi.

Koolitusgrupi suurus: 6-20 inimest

Oleme Eesti Töötukassa koolituskaardi partner!

Koolituse sisu:

 • Standardi kasutamise erinevad võimalused
 • Standardipõhised lepingud
 • Kvaliteediprofiilide loomine
 • Objektiivsed koristustööde kvaliteedi hindamise võimalused
 • Raportite koostamine
 • Kvaliteedihindamiste analüüs ja järeldused

Õpiväljundid:

 • Koostab vajaduspõhiseid kvaliteediprofiile;
 • Koostab kvaliteedihindamiste raporteid;
 • Teab standardi EVS 914:2020 (INSTA 800) objektiivse mõõtmise põhimõtteid;
 • Analüüsib kvaliteedihindamiste tulemusi

Õppemeetodid – loeng, arutelu, praktilised harjutused, analüüs.

Iseseisev töö – lõpptesti tegemine

Õppekeskkond ja õppevahendid

 • PowerPoint esitlus koolitusteemade kohta (allalaetav Coursy keskkonnast)
 • Lisamaterjalid standardi kasutamiseks Coursy keskkonnas
 • Standard EVS 914 – koolitataval endal olemas, soetatav Eesti Standardikeskuse kodulehel

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused – hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid

Tutvu SIIN

Väljastatavad dokumendid:
Tunnistus, kui õppija võttis õppetööst osa nõutud mahus ja saavutas koolituse käigus õpiväljundid.
Tõend, kui õppija ei saavutanud õpiväljundeid ja/või osales koolitusel osaliselt.

Õppekava koostamise alus:

Puhastustööde juht tase 5 kutsestandard

B.2 üldoskused
punkt 11. kasutab infotehnoloogilisi vahendeid vastavalt digioskuste enesehindamise skaala algtasemel kasutaja tasemele (lisa 3)

B.3.4. Koristustööde juhtimine
punkt 4. hindab heakorrateenuse kvaliteeti vastavalt teeninduslepingus kirjeldatule ja vajadusel viib ellu muudatusi; analüüsib töö efektiivsust ja ressursside kasutamise optimaalsust; annab asjakohast tagasisidet tööprotsessi ja tulemuste kohta ning vajadusel teeb ettepanekuid töökorralduse parandamiseks ja teenuse arendamiseks

Koolitajad: Helge Alt

Koolituse info

Toimumisajad:
11.06.2024, kell: 09:15 - 16:15
12.06.2024, kell: 09:15 - 16:15

Asukoht (kõik): Tartu mnt 83-304, Tallinn

Sisaldab: kirjalikke materjale, koolituse läbinutele tunnistus ja kohvipause kontaktõppe päevadel

Soovitused: kui samal koolitusel soovib osaleda ühest ettevõttest kolm ja enam osalejat, siis küsi personaalset pakkumust merlin@puhastusekspert.ee

Loobumine: kirjalikul loobumisel (e-mail) vähemalt 3 tööpäeva enne koolitust tagastatakse 50% osalustasust. Koolitusele mitteilmumisel või hilisemal teatamisel osalustasu ei tagastata

Hind: 349 € + KM

Artiklid

Vaata kõiki

Puhastuseksperdil täitus veerandsada!

Tervitame ja täname kõiki endiseid ja praeguseid kolleege, kliente ja koostööpartnereid. Üheskoos on olnud tore ja õpetlik maailma puhtamaks muuta!

Loe edasi

Teadlik tegutsemine lutikatega

Viimastel nädalatel on meediasse jõudnud muret tekitavad teated Prantsusmaal valitsevast olukorrast seoses lutikatega. Tegemist on pandeemialaadse olukorraga, kus lutikad on vallutanud inimeste elamised, ühistranspordi jne. Ametliku statistika järgi on Prantsusmaal juba varasemalt kulunud lutika tõrjele aastas umbes 230 milj eurot. Kuidas valmis olla meil Eestis? 

Loe edasi

Projekti “Cleaning Ergonomics – to Prevent Occupational Diseases and Accidents” vahekohtumine Budapestis

Kas sina tead, kuidas ergonoomiliselt põrandat või lauda puhastada? Oleme hetkel rahvusvahelise Erasmuse projekti “Cleaning Ergonomics – to Prevent Occupational Diseases and Accidents” raames välja töötamas õppevideoid 20 koristustegevuse ergonoomia õpetamiseks. Selle raames kohtusime 25.09 – 27.09 projektipartneritega Budapestis. Kohtumise eesmärk oli arutleda ja füüsiliselt ette näidata erinevate riikide koristusergonoomia tegevusi. Saime üksteiselt palju õppida, sest riigiti on nii koristuse kui ka ergonoomia põhimõtted erinevad.

Loe edasi

Objekti koristustulemuse eeldus puhtusele vs tegelikkus

Kuidas teame, kas oleme koristusega rahul? Selleks vajame tagasisidet ja ühtset arusaama sellest, mis on puhas ja milline mustus peab olema eemaldatud, et saaks öelda, et töö on hästi tehtud. Sageli ringleb koristuses vaid negatiivne tagasiside – kui midagi ei ole nii nagu peab, siis info liigub ja hakatakse probleemiga tegelema. Kui kõik on hästi, siis see on justkui normaalne ja sellest ei ole vaja rääkida. Motiveeritud tööks vajab inimene kindlasti positiivset tagasisidet, seda ka koristuses.

Loe edasi