fbpx

Standard EVS944:2023 Puhastamisnõuded tervishoiuasutustes (32 akadeemilist tundi)

05.03.2024 - 26.03.2024

Märtsis 2023 jõustus Eestis standard EVS 944:2023 Puhastamisnõuded tervishoiuasutustes. Tegemist on Põhjamaade standardiga, mis on INSTA800 (EVS914:2020 Koristamise kvaliteedi kokku leppimine ja hindamine) täiendav standard ning kasutuses Põhjamaade haiglates puhtuse kvaliteedi kokku leppimisel ja hindamisel. Standardi eesmärk on vältida haiglainfektsioonide levikut asjakohase koristamisega.

Standardid EVS914 ja EVS944 aitavad määratleda vajaduspõhist puhtusastet, hinnata selle saavutamist ning kergelt määratleda kitsaskohad.

Standardeid saab osta Eesti Standardimis- ja akrediteerimiskeskusest:

Standardi järgseid hindamisi saab hõlpsasti teha digitaalselt, vt siit

Koolituse maht: 32 tundi, sellest 24 kontakttundi ja 8 tundi töö standarditega, testide tegemine

Eesmärk: Tervishoiuasutustes infektsioonide vältimiseks asjakohaste puhtusastmete saavutamise ja puhastusprotsessi hindamise oskus vastavalt standardile EVS 944:2023 Puhastamisnõuded tervishoiuasutustes

Sihtrühm: Tervishoiuasutuste puhtuse eest vastutajad.

Koolitusgrupi suurus: 6-16 inimest

Oleme Eesti Töötukassa koolituskaardi partner!

Koolituse sisu:

 • Standardite EVS 914:2020 ja EVS 944:2023 põhimõtted
 • Terminid ja määratlused
 • Standardi kasutamine koristustööde kvaliteedi hindamisel;
 • Tegevuspõhise ja tulemuspõhise koristamise erinevus;
 • 10 kriitilist kohta, ohutegurid, riskiastmed
 • Kriitilised kontrollpunktid
 • Nõuded töötajate kohustustele ja väljaõppele
 • Puhastamise kvaliteeditasemed ja nende hindamine
 • Objektiivne puhtuse mõõtmine ATP, mikroorganismid
 • Praktilise kvaliteedihindamise läbiviimine vastavalt standarditele;

Õpiväljundid:

 • Kasutab asjakohaste puhtusastmete saavutamise hindamisel tervishoiuasutustes standardit EVS 944:2023
 • Analüüsib 10 kriitilise koha, 3 ohuteguri ja nende riskiastmete järgi kvaliteedihindamiste tulemusi, teeb asjakohase parendustegevuste plaani
 • Mõistab standardi EVS 944:2023 põhimõtteid, kasutab neid tervishoiuasutuses puhtusastmete määratlemisel ja puhtuse kvaliteedihindamiste läbiviimisel, nendest järelduste tegemisel
 • Viib läbi koristustööde kvaliteedihindamisi vastavalt standarditele EVS 944:2023 ja EVS 914:2020

Õppe alustamise tingimused: puuduvad

Õppemeetodid – loeng, arutelu, praktilised harjutused, analüüs.

Iseseisev töö – peale koolitust valikvastustega test Coursy keskkonnas.

Õppekeskkond ja õppevahendid

 • PowerPoint esitlus koolitusteemade kohta (allalaetav Coursy keskkonnast)
 • Lisamaterjalid standardi kasutamiseks Coursy keskkonnas
 • Standard EVS 914:2020 ja EVS 944:2023 koolitataval endal olemas, soetatav Eesti Standardikeskuse kodulehel

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused – hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid

Teadmiste test – minimaalselt 70% õigeid vastuseid.

Väljastatavad dokumendid:
Tunnistus, kui õppija võttis osa õppetööst nõutud mahu osas ja läbis testi(d) vastavalt tingimustele.
Tõend, kui õppija ei saavutanud õpiväljundeid (ei sooritanud testi) ja/või osales koolitusel osaliselt

Õppekava koostamise alus:

Puhastustööde juht tase 5 kutsestandard

B.2 Üldoskused
punkt 11.  kasutab infotehnoloogilisi vahendeid vastavalt digioskuste enesehindamise skaala algtasemel kasutaja tasemele (lisa 3)

B.3.4. Koristustööde juhtimine
punkt 4. hindab heakorrateenuse kvaliteeti vastavalt teeninduslepingus kirjeldatule ja vajadusel viib ellu muudatusi; analüüsib töö efektiivsust ja ressursside kasutamise optimaalsust; annab asjakohast tagasisidet tööprotsessi ja tulemuste kohta ning vajadusel teeb ettepanekuid töökorralduse parandamiseks ja teenuse arendamiseks

Koolitajad: Helge Alt

Koolituse info

Toimumisajad:
05.03.2024, kell: 09:15 - 16:15
06.03.2024, kell: 09:15 - 16:15
26.03.2024, kell: 09:15 - 16:15

Asukoht (kõik): Tartu mnt 83, Tallinn

Sisaldab: kirjalikke materjale, koolituse läbinutele tunnistus ja kohvipause kontaktõppe päevadel

Soovitused: kui samal koolitusel soovib osaleda ühest ettevõttest kolm ja enam osalejat, siis küsi personaalset pakkumust merlin@puhastusekspert.ee

Loobumine: kirjalikul loobumisel (e-mail) vähemalt 3 tööpäeva enne koolitust tagastatakse 50% osalustasust. Koolitusele mitteilmumisel või hilisemal teatamisel osalustasu ei tagastata

Hind: 439 € + KM

Artiklid

Vaata kõiki

Texases läbiviidud uuringus leiti, et isegi pärast rutiinset desinfitseerimist võib haigla pindadel leiduda kahjulikke mikroobe

Uuring viidi läbi vahemikus juuni-juuli 2022 ning selle raames kogusid teadlased 400-lt pinnalt proove Kesk-Texase veteranide tervishoiu asutustes (Central Texas Veterans Healthcare System).

Loe edasi

Puhastuseksperdil täitus veerandsada!

Tervitame ja täname kõiki endiseid ja praeguseid kolleege, kliente ja koostööpartnereid. Üheskoos on olnud tore ja õpetlik maailma puhtamaks muuta!

Loe edasi

Teadlik tegutsemine lutikatega

Viimastel nädalatel on meediasse jõudnud muret tekitavad teated Prantsusmaal valitsevast olukorrast seoses lutikatega. Tegemist on pandeemialaadse olukorraga, kus lutikad on vallutanud inimeste elamised, ühistranspordi jne. Ametliku statistika järgi on Prantsusmaal juba varasemalt kulunud lutika tõrjele aastas umbes 230 milj eurot. Kuidas valmis olla meil Eestis? 

Loe edasi

Projekti “Cleaning Ergonomics – to Prevent Occupational Diseases and Accidents” vahekohtumine Budapestis

Kas sina tead, kuidas ergonoomiliselt põrandat või lauda puhastada? Oleme hetkel rahvusvahelise Erasmuse projekti “Cleaning Ergonomics – to Prevent Occupational Diseases and Accidents” raames välja töötamas õppevideoid 20 koristustegevuse ergonoomia õpetamiseks. Selle raames kohtusime 25.09 – 27.09 projektipartneritega Budapestis. Kohtumise eesmärk oli arutleda ja füüsiliselt ette näidata erinevate riikide koristusergonoomia tegevusi. Saime üksteiselt palju õppida, sest riigiti on nii koristuse kui ka ergonoomia põhimõtted erinevad.

Loe edasi