fbpx

Kutse andmise kord

 

PUHASTUSEKSPERT OÜ KUTSE ANDMISE KORD

Teeninduse valdkonna Puhastusteeninduse kutseala kutsetele

ÜLDOSA

1.1 Kutse andmise kord (edaspidi kord) reguleerib järgmiste kutsete andmise korraldamist:

1.1.1 Puhastusteenindaja abiline, tase 2

Võimalik spetsialiseerumine:
Majutusasutuse toateenindaja abiline, tase 2

1.1.2 Puhastusteenindaja, tase 3

Võimalikud spetsialiseerumised :
a) Majutusasutuse toateenindaja, tase 3
b) Eripuhastustöötaja, tase 3

1.1.3 Puhastusteenindaja-juhendaja, tase 4

Võimalikud spetsialiseerumised:
a) Majutusasutuse toateenindaja, tase 4
b) Eripuhastustööde spetsialist, tase 4

1.1.4 Puhastustööde juht, tase 5

1.2 Iga kutse kompetentsusnõuded on kehtestatud kutsestandardis. Kompetentsuse hindamise positiivse tulemusena väljastatakse kutsetunnistus.

1.3 Kutse taotlemine ja tõendamine, sh taastõendamine, on taotlejale tasuline (vastavalt kutseseaduse § 17 lõikele 2), tasu suuruse kalkuleerib kutse andja ja kinnitab Teeninduse Kutsenõukogu (edaspidi kutsenõukogu).

1.4 Korra ja selle muudatused kinnitab kutsenõukogu ning need jõustuvad kutsenõukogu
koosolekule järgneval kutse andmise väljakuulutamisel (v.a kutsekomisjoni koosseisu muudatused, mis jõustuvad kutsenõukogu otsuse tegemise hetkest).

1.5 Kutse andmisel järgitakse elukestva õppe põhimõtet – tunnustatakse inimeste oskusi ja
teadmisi sõltumata nende omandamise ajast, kohast ja viisist ning tagatakse võrdsed võimalused kompetentsuse hindamisel ja tunnustamisel.

1.6 Kutse andmise alane nõustaja ja haldusjärelevalve teostaja on Kutsekoda.

KUTSE TAOTLEMISE JA TAASTÕENDAMISE EELTINGIMUSED JA ESITATAVAD DOKUMENDID

2.1 Kutse taotlemise eeltingimused:

2.1.1 Kutse Puhastusteenindaja abiline, tase 2 ja spetsialiseerumise Majutusasutuse toateenindaja abiline, tase 2 taotlemise eeltingimused on:

 • kutsestandardile vastavad kompetentsid sõltumata nende omandamise ajast, kohast ja viisist. Levinumad võimalused selleks on kutsealase koolituse läbimine tasemeõppes, täienduskoolitusel või erialasel tööl.

2.1.2 Kutse Puhastusteenindaja, tase 3 ja spetsialiseerumiste Majutusasutuse toateenindaja, tase 3 ning Eripuhastustöötaja, tase 3 taotlemise eeltingimused on:

 • kutsestandardile vastavad kompetentsid sõltumata nende omandamise ajast, kohast ja viisist. Levinumad võimalused selleks on kutsealase koolituse läbimine tasemeõppes või täienduskoolitusel või töökohapõhiselt erialasel tööl.

2.1.3 Kutse Puhastusteenindaja-juhendaja, tase 4 ja spetsialiseerumiste Majutusasutuse toateenindaja, tase 4 ning Eritööde spetsialist, tase 4 eeltingimused on:

 • kutsestandardile vastavad kompetentsid sõltumata nende omandamise ajast, kohast ja viisist. Levinumad võimalused selleks on kutsealase koolituse läbimine tasemeõppes või täienduskoolitusel või töökohapõhiselt erialasel tööl.

2.1.4 Kutse Puhastustööde juht, tase 5 taotlemise eeltingimused:

 • Täiendkoolituse läbimine, sh 60- tunnine kutsealane tõendatud koolitus, mille mahust 50% võib olla ettevõttesisene koolitus (koopia tunnistustest)
 • Töö 1,5 aasta viimase 4 aasta jooksul puhastusvaldkonnas juhtival ametikohal
 • Keskharidus
 • Puhastusteenindaja- juhendaja tase 4 kutsetunnistus

2.2 Kutse taotlemiseks esitatavad dokumendid:

2.2.1 Kutse Puhastusteenindaja abiline, tase 2 ja spetsialiseerumise Majutusasutuse toateenindaja abiline, tase 2 taotlemiseks esitatavad dokumendid

a) töömaailmast tulevad taotlejad:

 • avaldus
 • koopia isikut tõendavast fotoga dokumendist (pass, ID kaart, juhiluba)
 • maksekorraldus või kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta

b) kutseõppe tasemeõppe õpilase kutse taotlemisel esitab kutseõppeasutus järgmised dokumendid:

 • avaldus
 • koopia isikut tõendavast fotoga dokumendist (pass, ID kaart, juhiluba)
 • koolipoolne tõend kutsestandardile vastavate kompetentside omandamise kohta
 • koolipoolne kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.

2.2.2 Kutse Puhastusteenindaja, tase 3 ja spetsialiseerumiste Majutusasutuse toateenindaja, tase 3 ning Eripuhastustöötaja, tase 3 taotlemiseks esitatavad dokumendid

a) töömaailmast tulevad taotlejad:

 • avaldus
 • koopia isikut tõendavast fotoga dokumendist (pass, ID kaart või juhiluba)
 • maksekorraldus või kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.

b) kutseõppe tasemeõppe õpilase kutse taotlemisel esitab kutseõppeasutus järgmised dokumendid:

 • avaldus
 • koopia isikut tõendavast fotoga dokumendist (pass, ID kaart või juhiluba)
 • koolipoolne tõend kutsestandardile vastavate kompetentside omandamise kohta
 • koolipoolne kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.

2.2.3 Kutse Puhastusteenindaja-juhendaja, tase 4 ja spetsialiseerumiste Majutusasutuse toateenindaja, tase 4 ning Eritööde spetsialist, tase 4 taotlemiseks esitatavad dokumendid

a) töömaailmast tulevad taotlejad:

 • avaldus
 • koopia isikut tõendavast fotoga dokumendist (pass, ID kaart või juhiluba)
 • maksekorraldus või kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta

b) kutseõppe tasemeõppe õpilase kutse taotlemisel esitab kutseõppeasutus järgmised dokumendid:

 • avaldus
 • koopia isikut tõendavast fotoga dokumendist (pass, ID kaart või juhiluba)
 • koolipoolne tõend kutsestandardile vastavate kompetentside omandamise kohta
 • koolipoolne kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.

2.2.4 Kutse Puhastustööde juht, tase 5 taotlemise taotlemiseks esitatavad dokumendid

a) töömaailmast tulevad taotlejad:

 • avaldus
 • koopia isikut tõendavast fotoga dokumendist (pass, ID kaart, juhiluba)
 • puhastusvaldkonnas juhtival ametikohal töötamist tõendav(ad) dokument(id)
 • kutsealaseid koolitusi tõendavad dokumendid
 • puhastusteenindaja II või puhastusteenindaja-juhendaja, tase 4 kutset tõendav dokument

b) kutseõppe tasemeõppe õpilase kutse taotlemisel esitab kutseõppeasutus
järgmised dokumendid:

 • avaldus
 • koopia isikut tõendavast fotoga dokumendist (pass, ID kaart või juhiluba)
 • koolipoolne tõend kutsestandardile vastavate kompetentside omandamise kohta
 • koolipoolne kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.

2.3 Kutse taastõendamise eeltingimused:

2.3.1 Kutse Puhastustööde juht, tase 5, taastõendamise eeltingimused on:

 • töötamine viimase 5 aasta jooksul vähemalt 3 aastat puhastusvaldkonnas juhtival ametikohal.

2.3.2 Kutse Puhastustööde juht, tase 5 taastõendamise esitatavad dokumendid:

 • avaldus
 • puhastustööde juht, tase 5 kutsetunnistuse koopia
 • kirjalik tööandja kinnitus taotleja töötamise kohta
 • viimase 5 aasta jooksul täiendkoolituste /enesetäienduste läbimine vähemalt 30 tunni ulatuses (kutsestandardi kompetentsidega seonduvad teemad), esitatakse tunnistus, vms kinnitus koolitusel/ seminaril vms osalemise kohta, kus on näha teemad, maht, toimumise aeg.
 • oma töö analüüs
 • isikut tõendava dokumendi koopia (pass, ID kaart, juhiluba)
 • kutse andmise tasu ülekande maksekorraldus

Hindamiskomisjonil on õigus paluda lisadokumente või kutsuda taotleja tõenduspõhisele intervjuule.

Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine

Kutsekomisjon võib kutse andmise eeltingimustele vastavuse arvestamisel ja kompetentside hindamisel rakendada varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise (VÕTA) põhimõtteid.

VÕTA korra olemasolul viidata selle asukohale kutse andja kodulehel.

Taotlemise dokumente menetletakse haldusmenetluse seaduse sätetele vastavalt, arvestades korrast tulenevaid täpsustavaid tingimusi.

TAOTLEJA KOMPETENTSUSE HINDAMINE

Kompetentsuse hindamise meetodid:

Kutseeksamite protseduurid, hindamise läbiviimise juhendid, hindamiskriteeriumid, hindamise korraldamine, hindamisvormid hindajale ja muud asjakohased eksamimaterjalid on Kutse Andja Puhastusekspert OÜ kodulehel (www.puhastusekspert.ee). Hindamisi viib läbi kutsekomisjoni poolt kinnitatud erinevatest osapooltest moodustatud hindamiskomisjon.

3.1.1 Kutse Puhastusteenindaja, tase 2 ja spetsialiseerumine Majutusasutuse toateenindaja abiline, tase 2 hindamismeetodid:

Töömaailmas tegutsevatele taotlejatele (Vt Hindamisstandard):

 • proovitöö juhendamisel, milleks on ühe ruumi/ruumi osa koristamine.

3.1.2 Kutse Puhastusteenindaja, tase 3 ja spetsialiseerumine Majutusasutuse toateenindaja, tase 3 ning Eripuhastustöötaja, tase 3 hindamismeetodid:

Töömaailmas tegutsevatele taotlejatele (Vt Hindamisstandard):

 • test kohustuslike kompetentside tõendamise toetamiseks
 • proovitööga, milleks on väiksema ruumi/ruumi osa koristamine, sh vajatavate ainete, tarvikute, meetodite jms valik ning selgituste andmine.

3.1.3 Kutse Puhastusteenindaja-juhendaja, tase 4 ja spetsialiseerumise Majutusasutuse toateenindaja, tase 4 ning Eripuhastustööde spetsialist tase 4 hindamismeetodid:

Töömaailmas tegutsevatele taotlejatele (Vt Hindamisstandard):

 • test kohustuslike kompetentside tõendamise toetamiseks.
 • proovitöö, milleks on väiksema ruumi/ruumi osa koristamise juhendamine, sh ruumi koristamise planeerimine, vajatavate ainete, tarvikute, meetodite jms valik ning vajadusel selgituste andmine.

3.1.4 Kutse Puhastustööde juht, tase 5 hindamismeetodid

Töömaailmas tegutsevatele taotlejatele. ( vt Hindamisstandard):

 • kirjalik töö, mille sisuks on koristusobjekti puhastustööde korraldamine ja juhtimine
 • kirjaliku töö kaitsmine
 • intervjuu kirjaliku töö kontekstis ja välikoristuse teemal.

3.1.5 Kutse Puhastusteenindaja, tase 2 spetsialiseerumise Majutusasutuse toateenindaja abiline, tase 2 hindamismeetodid:

Töömaailmas tegutsevatele taotlejatele (Vt Hindamisstandard)

spetsialiseerumiskompetentsi, majutusasutuse toateenindaja abiline, tase 2, tõendatakse majutusasutuse nõuetele vastava koristamisega sobivas töökeskkonnas (hotellituba) lõimituna hoolduskoristuse kompetentsiga.

3.1.6 Kutse Puhastusteenindaja, tase 3 spetsialiseerumine Majutusasutuse toateenindaja, tase 3 hindamismeetodid:

Töömaailmas tegutsevatele taotlejatele (Vt Hindamisstandard):

 • test kohustuslike kompetentside tõendamise toetamiseks
 • spetsialiseerumiskompetentsi, majutusasutuse toateenindaja, tase 3, tõendatakse majutusasutuse nõuetele vastava koristamisega sobivas töökeskkonnas (hotellituba) lõimituna kohustuslike kompetentsidega.

3.1.7 Kutse Puhastusteenindaja, tase 3 spetsialiseerumine Eripuhastustöötaja, tase 3 hindamismeetodid:

Töömaailmas tegutsevatele taotlejatele (Vt Hindamisstandard)

 • test kohustuslike kompetentside tõendamise toetamiseks
 • spetsialiseerumiskompetentsi, eripuhastustöötaja, tase 3, tõendatakse proovitööga, milleks on individuaalne ja meeskonnas tehtav praktiline töö eripuhastustöödega seonduva intervjuuga lõimituna kohustuslike kompetentsidega.

3.1.8 Kutse Puhastusteenindaja-juhendaja, tase 4 spetsialiseerumise Majutusasutuse toateenindaja, tase 4 hindamismeetodid:

Töömaailmas tegutsevatele taotlejatele (Vt Hindamisstandard)

 • test kohustuslike kompetentside tõendamise toetamiseks
 • spetsialiseerumiskompetentsi, majutusasutuse toateenindaja, tase 4, tõendatakse sobivas töökeskkonnas (hotellituba), milleks on majutusasutuse reeglitele vastav koristamine, koristamise juhendamine, sh töö planeerimine lõimituna kohustuslike kompetentsidega.

3.1.9 Kutse Puhastusteenindaja-juhendaja, tase 4 spetsialiseerumise Eripuhastustööde spetsialist tase 4 hindamismeetodid:

Töömaailmas tegutsevatele taotlejatele (Vt Hindamisstandard)

 • test kohustuslike kompetentside tõendamise toetamiseks.
 • spetsialiseerumiskompetentsi, eripuhastustööde spetsialist, tase 4, tõendatakse proovitööga, milleks on praktilise eripuhastustöö planeerimine, individuaalse ja meeskondliku töö sooritamine, töötamise juhendamine, tagasiside andmine ning eripuhastustöödega seonduva intervjuuga

Kutseõppe lõpetamisel sooritatava kutseeksami vorm

3.2.1 Kutse Puhastusteenindaja, tase 2 ja spetsialiseerumine Majutusasutuse toateenindaja abiline, tase 2 kutseõppe tasemeõppe lõpetajate kutseeksami läbiviimise vorm on:

Kutseõppe tasemeõppe lõpetanutele (Vt Hindamisstandard):

 • kompetentside hindamine õppetöö käigus ja nende tulemuste arvestamine. Hindajateks on kutseõpetajad ja/või praktika juhendajad.
 • proovitöö juhendamisel, milleks on ühe ruumi/ruumi osa koristamine.
 • spetsialiseerumiskompetentsi, majutusasutuse toateenindaja abiline, tase 2, tõendatakse majutusasutuse nõuetele vastava koristamisega sobivas töökeskkonnas (hotellituba) lõimituna hoolduskoristuse kompetentsiga.

3.2.2 Kutse Puhastusteenindaja, tase 3 ja spetsialiseerumine Majutusasutuse toateenindaja, tase 3 ning Eripuhastustöötaja, tase 3 kutseõppe tasemeõppe lõpetajate kutseeksami läbiviimise vorm on:

Kutseõppe tasemeõppe lõpetanutele (Vt Hindamisstandard):

 • kompetentside hindamine õppetöö käigus ja nende tulemuste arvestamine. Hindajateks on kutseõpetajad ja/või praktika juhendajad
 • proovitööga, milleks on väiksema ruumi/ruumi osa koristamine, sh vajatavate ainete, tarvikute, meetodite jms valik ning selgituste andmine
 • spetsialiseerumiskompetentsi, majutusasutuse toateenindaja, tase 3, tõendatakse majutusasutuse nõuetele vastava koristamisega sobivas töökeskkonnas (hotellituba) lõimituna kohustuslike kompetentsidega
 • spetsialiseerumiskompetentsi, eripuhastustöötaja, tase 3, tõendatakse proovitööga, milleks on ühe valitud eripuhastustöö sooritamine ning eripuhastustöödega seonduva intervjuuga.

3.2.3 Kutse Puhastusteenindaja-juhendaja, tase 4 ja spetsialiseerumise Majutusasutuse toateenindaja, tase 4 ning Eripuhastustööde spetsialist tase 4 kutseõppe tasemeõppe lõpetajate kutseeksami läbiviimise vorm on:

Kutseõppe tasemeõppe lõpetanutele (Vt Hindamisstandard):

 • kompetentside, sh juhendamiskompetentsi hindamine õppetöö käigus ja nende tulemuste arvestamine. Hindajateks on kutseõpetajad ja/või praktika juhendajad.
 • proovitöö, milleks on väiksema ruumi koristamise juhendamine, sh ruumi koristamise planeerimine, vajatavate ainete, tarvikute, meetodite jms valik ning vajadusel selgituste andmine
 • spetsialiseerumiskompetentsi, majutusasutuse toateenindaja, tase 4, tõendatakse sobivas töökeskkonnas (hotellituba), milleks on majutusasutuse reeglitele vastava koristamise juhendamine, sh töö planeerimine lõimituna kohustuslike kompetentsidega
 • spetsialiseerumiskompetentsi, eripuhastustööde spetsialist, tase 4, tõendatakse proovitööga, milleks on individuaalse eripuhastustöö planeerimine, töötamise juhendamine, tagasiside andmine ning eripuhastustöödega seonduva intervjuuga

3.2.4 Kutse Puhastustööde juht, tase 5 kutseõppe tasemeõppe lõpetajate kutseeksami läbiviimise vorm on

Kutseõppe tasemeõppe lõpetanutele (vt Hindamisstandard):

 • kompetentside hindamine õppetöö käigus ja nende tulemuste arvestamine, sh kirjaliku töö koostamine. Hindajateks on kutseõpetajad ja/või praktika juhendajad.
 • kirjaliku töö kaitsmine
 • intervjuu kirjaliku töö kontekstis

KUTSE ANDMISE VÄLJAKUULUTAMINE

Kutse andja kuulutab kutse andmise välja vähemalt üks kord aastas. Puhastustööde juht, tase 5 kutse taastõendamine toimub koos väljakuulutatud tase 5 kutseeksamiga.

Kutse andja loob oma kodulehele kataloogi „Kutse andmine“, kus avalikustab ajakohase teabe:

 • avalduste ja dokumentide vastuvõtu koha ja tähtajad ning esitamise viisid
 • hindamiste toimumise ajad
 • tasu suuruse kutse andmisega seotud kulude katteks
 • muu kutse andmise korraldust ning tingimusi puudutav teave.

KUTSE ANDMISE OTSUSTAMINE JA KUTSETUNNISTUSE VÄLJASTAMINE

Kutsekomisjon teeb kutse andmise või mitteandmise otsuse hindamistulemuste põhjal iga taotleja kohta eraldi.

Kutse andja teatab otsusest taotlejale. Kutse mitteandmise otsust põhjendatakse kirjalikult.

Taotlejal on õigus esitada kaebus hindamisprotsessi kohta kutsekomisjonile.

Taotlejal on õigus vaidlustada kutsekomisjoni otsus kutset taotlevale isikule kutse andmise või andmata jätmise kohta haldusmenetluse seaduses sätestatud tingimustel ja korras vaide esitamisega kutse andjale või kaebusega halduskohtusse halduskohtumenetluse seaduse alusel.

Taotlejal on õigus kutsekomisjoni vaideotsus edasi kaevata halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud tingimustel ja korras halduskohtusse.

Kutse andja sisestab kutse taotleja ees- ja perekonnanime ning isikukoodi, selle puudumisel sünniaja, kutsetunnistuse väljaandja, antud kutse ja kutsetaseme ning kehtivusaja alguse ja lõpu kutseregistrisse 10 tööpäeva jooksul, arvates kutseregistrisse kande tegemise aluseks oleva otsuse tegemisest. Trükitud kutsetunnistused väljastab kutse andjale Kutsekoda.

Kutse andja väljastab kutsetunnistuse 30 päeva jooksul pärast kutse andmise otsuse vastuvõtmist.

Kutse andjal on kutsekomisjoni ettepanekul õigus tunnistada kutsetunnistus kehtetuks, kui:

 • kutsetunnistus on saadud pettuse teel;
 • kutsetunnistus on välja antud võltsitud või valeandmeid sisaldava dokumendi alusel;
 • kutset omava isiku tegevus ei vasta kutsestandardiga sätestatud normidele.
 • kutsetunnistuse kehtetuks tunnistamisel peab kutsekomisjon andma isikule võimaluse esitada kirjalikus, suulises või muus sobivas vormis asja kohta oma arvamuse ja vastuväited. Kutsekomisjon võib kutsetunnistuse kehtetuks tunnistamisel tugineda kolmandate isikute (nt aukohus) seisukohtadele.

1.4 Kutsetunnistuse kehtetuks tunnistamisel kustutatakse see kutseregistrist ning kutse andja teatab otsusest asjaomasele isikule tähtkirjaga ja avaldab sellekohase kuulutuse Ametlikes Teadaannetes (http://www.ametlikudteadaanded.ee/).

1.5 Kutsetunnistuse omanik võib taotleda kutsetunnistuse duplikaadi väljaandmist kutse andjalt.

KUTSETUNNISTUSE KEHTIVUSAEG

Kutsetunnistuse kehtivusaja alguse otsustab kutsekomisjon.

Kutse Puhastusteenindaja abiline, tase 2 kutsetunnistus on tähtajatu.

Kutse Puhastusteenindaja, tase 3 on tähtajatu.

Kutse Puhastusteenindaja-juhendaja, tase 4 kutsetunnistus on tähtajatu.

Kutse Puhastustööde juht, tase 5 kutsetunnistus kehtib 5 aastat.

KUTSEKOMISJON

Kutse andja moodustab kutse andmise erapooletuse tagamiseks kutsekomisjoni. Kutsekomisjoni volitused kehtivad kutse andja kutse andmise õiguse kehtivuse lõppemiseni. Kutsekomisjon töötab välja kutsekomisjoni töökorra. Kutsekomisjon lähtub oma töös kutseseadusest, kutse andmise korrast ja kutsekomisjoni töökorrast, kutsestandardist jm. kutse andja kehtestatud juhenditest. Kutsekomisjoni tööd korraldab kutse andja.

Kutsekomisjoni koosseis

Kutsekomisjoni koosseisu kuuluvad:

1)Tööandjad

Annela Tiitson (Arkaadia Puhastuse OÜ)

Erki Tiivas (OÜ Ideia)

Tiit Jürmann (Pesuekspert OÜ)

2) Töötajad/spetsialistid

Irja Michelson (Rakvere Haigla)

3)Koolitajad

Helge Alt (Puhastusekspert OÜ)

Rita Vaher (Järvamaa Kutsehariduskeskus)

4)Muud osapooled

Ülle Parbo (SA Innove)

Nõuded kutsekomisjoni liikmetele

1.6 Kutsekomisjoni liige peab omama ülevaadet kutsesüsteemist.

Kutsekomisjoni liige peab omama ülevaadet puhastusteeninduse kutsealast.

Kutsekomisjoni liige peab tegutsema erapooletult.

Kutsekomisjoni liige peab omama hindamisalast kompetentsust.

HINDAMISKOMISJON

1.78.1 Kutsekomisjon moodustab kutse taotleja kompetentsuse hindamiseks hindamiskomisjon(id). Hindamiskomisjon koosneb vähemalt kolmest liikmest. Hindamiskomisjoni(de) liikmete kompetentsus peab kogumis vastama järgmistele nõuetele:

 • kutsealane kompetentsus,
 • kutsesüsteemialane kompetentsus,
 • hindamisalane kompetentsus.

8.2 Hindamiskomisjoni liikmed peavad olema sobivate isikuomaduste ja hoiakutega ning tegutsema erapooletult.

KUTSE ANDMISE DOKUMENTEERIMINE JA DOKUMENTIDE SÄILITAMINE

Kutse andja dokumenteerib kutse andmisega seotud tegevuse Kutsekoja välja töötatud dokumendivormide järgi ja määratud ulatuses ning dokumente säilitatakse Kutsekoja kinnitatud arhiveerimiskorras sätestatud aja jooksul, kui õigusaktides ei ole tähtaegu sätestatud.

Koolitasime koostöös Viljandi Kutsehariduskeskusega haigla puhastuspersonali

Sellel aastal koolitasime koostöös Viljandi Kutsehariduskeskusesega töökoha põhise õppena Põhja Regionaalhaigla (PERH) puhastuspersonali.

Loe edasi

Läti rongide esindajad meie Elroni rongide koristust uudistamas

Puhastusekspert ja Elron vaheline koostöö algus ulatub paljude aastate taha ja tunneme rõõmu, et olema saanud rongide puhtusesse ka oma panuse anda.

Loe edasi

Rahvusvahelise projekti “Cost Effective, Need Based Cleaning – INSTA 800” avakohtumine

14-15.oktoober 2019 toimus Erasmus+ projekti „Cost Effective, Need Based Cleaning INSTA800“ avakohtumine Tallinnas.

Loe edasi