fbpx

Rahvusvaheline projekt „Safe and Effective Cleaning in Pandemic Situation“

 

 

24.-25. jaanuar 2022 toimus Tallinnas Erasmus+ projekti „Safe and effective cleaning in pandemic situation“ avakohtumine.

Koristamine on tegevus, mis puudutab maailmas kõiki inimesi ja eluvaldkondi. Puhtusest sõltub inimeste tervis. SarsCov-12 viiruse levik maailmas on toonud kõrgendatud tähelepanu ka koristusele. Meedias on palju on presenteeritud desinfitseerimist, seda isegi tänavatel jms kohtades. Desinfitseerimine tähendab biotsiidide kasutamist, milleks peab olema seaduse järgi kutselisel kasutajal vastav väljaõpe. WHO tõi välja juhistes milliseid biotsiide ja millise mõjuajaga kasutada. Tegelikkuses massiliselt kasutati desinfitseerivaid aineid, kuid ei järgitud kasutustingimusi ja -ohutust. Näiteks Norras Bergeni ülikoolis tehti 20 aastane uuring, milles uuriti 6000 inimest ja jõuti tulemuseni, et pritspudelistes koristusainete kasutamine kahjustab inimese tervist samavõrra kui 20 sigaretti päevas suitsetamine (Household cleaners can be as bad as smoking for your lungs (sciencenorway.no)). Selline mõju oli ka koduses koristuses. Samas, paljudes olukordades ei ole vajagi kasutada desinfitseerivaid aineid, vaid piisab teadlikust puhastusest. Desinfitseerides musti pindu, siis desinfitseeriva aine mõju kas puudub või ei ole piisav, samas on ohud biotsiidi kasutusest töötaja ruumis viibivate inimeste  tervisele, resistentsuse tekkele. Kuna viiruse hävitamine ei ole peale desinfitseeriva aine kasutamise tulemusena silmaga näha, siis oluline on teadlikkus.

Projekti idee sündis pandeemia alguskuudel. Puhastusekspert OÜ oli kaasatud ka Eestis koristusjuhiste välja töötamisse Terviseameti poolt. Kogetu tekitas õige pea tunde, et midagi tuleks ette võtta. Koristuse õpetamisel, arendamisel, teavitustöös on palju potentsiaale ja võimalusi, et inimeste tervis oleks hoitud ning koristamisse panustus oleks asjakohane. See ei ole jõukohane ühele organisatsioonile ja vajab koostööpartnereid. Nii sündis projekti idee, kuhu kaasati vaid kõrge professionaalsusega ja oma kindla rolliga, olulised partnereid. Projekti eesmärgist lähtuvalt on oluline inglise, prantsuse, saksa keelese info läbi töötamine. Nii asusime otsima rahvusvahelisi partnereid ja uurisime, kellel oleks samas aktiivne huvi antud valdkonnas maailma paremaks muuta. Oluline oli ka teadusuuringute läbi töötamise ja analüüsi pädevus, sõltumatu teaduspõhine lähenemine projektis toodud koristussoovitustele ja kõrgel tasemel koristusalane pädevus. Puhastuseksperdil projekti juhtpartnerina on kogemus sarnase projekti juhina, lisaks mitmetes erinevates projektides partnerina. Tuginedes eelnevatele kogemusele leidsime projekti meeskonda: Propuhtaus Soome– Tarja Valkosalo omab pikaaegset kogemust koristusalaste teadusuuringute läbi töötamisel, koristusalaste raamatute, artiklite koostamisel, Tuula Suontamo Oy Soome- PhD Tuula Suontamo on hulgaliselt teinud sõltumatuid uuringuid, katseid koristusalal, IFPRA Normandie Prantsusmaa– pikaaegne projektide juhtimise, sh haiglakoristuse parendamise projektide kogemus, SVS B.V. Holland– pikaaegne kogemus professionaalse koristuse arendamisel, koolituste, õppekirjanduse välja töötamisel, Rakvere Reaalgümnaasium Eesti- olemas pädevus videote ja õppematerjalide koostamisel.

Projekti kestus on 3 aastat ja selle aja jooksul plaanime:

  • Analüüsida vähemalt 15 maa koroona koristuse juhiseid, vähemalt 30 teadusuuringut ning nende põhjal teha vähemalt 10 teavitavat sotsiaalmeedia postitatust või kirjutatud artiklit
  • Koostada ja jagada teadliku koristamise tähtsust tutvustav videoklipp.
  • Uurida koroona juhiste jälgimist tegelikult, selleks küsitleme vähemalt 100 ettevõtet erinevates maades. Selle tulemuste kohta teeme vähemalt 5 postitust
  • Koostada viiele tüüpruumile teadliku koristuse juhise tavapäraseks koristuseks ning juhuks, kui koroona või muu haige on olnud ruumides.
  • Töötada välja lihtsalt toimiva eneseauditi, mille testimiseks katsetame seda esmalt 10 asutusega.

Projektis osalevad partnerid:

Projektiga soovime tõsta teadlikkust koristamisega seonduvas viiruste tingimuses, kuidas  luua piisavalt puhas keskkond haiguste leviku vältimiseks ohutult ning minimaalsete ressurssidega. Selleks et ka kõige paremad juhised tegelikkuses tööle hakkaks on oluline puhastusteenindaja, töödejuhataja, kliendi poolt märgata ja teadvustada tegelikkust- milline mustus on, kuidas peaks koristama, et soovituslikud ained jms toimiks. Loodame teaduspõhise, kontrollitud koristusjuhiste ja hea teavitustöö abil jõuda võimalikult suure hulga inimesteni, et tõsta koristusteadlikust. See on võimalik vaid tänu projektile ning võimalus on oluliselt mõjutada inimeste tervist, heaolu, säästa keskkonda ja anda panus mõistlikule jätkusuutlikkusele koristuses.

Projekti uudistega saad tutvuda siin: (valmimisel)

Artiklid

Vaata kõiki

Projekti „Kuluefektiivne vajaduspõhine koristamine – INSTA 800“ tulemuste tutvustus

Puhastusekspert on rahvusvaheline puhastusvaldkonna eestvedaja Eestis. Peame oluliseks nii teiste õpetamist ja juhendamist kui ka ise olla õppija rollis. Selleks, et koguda teadmisi ja end harida, algatas Puhastusekspert rahvusvahelise Erasmus+ projekti „Kuluefektiivne vajaduspõhine koristamine – INSTA 800“. INSTA 800 (Eestis EVS 914 Koristustööde kvaliteedi kokku leppimine ja hindamine) on ametlik standard seitsmes riigis. Selleks kaasatigi Taani, Rootsi, Soome, Norra, Islandi ja Läti partnerid, et jagada standardi kasutamise kogemusi ning sellest tulenevalt luua uued materjalid, mis ühtlustaksid standardi kasutamist. Projekti tulemusi esitlesimegi 25.mail toimunud seminaril.

Loe edasi

Uuenenud puhastusteenindaja kutsestandard

5.mail 2022 kinnitas Teeninduse Kutsenõukogu uuenenud puhastusvaldkonna kutsestandardid järgnevaks 5 aastaks. Kuni 1.märts 2023 võib vastavalt kinnitatud hindamisstandardile kutseandmist läbi viia vanadel alustel tasemeõppijatele. Hetkel ei ole kutseandmise protsessis midagi muutunud. Kevadised eksamid toimuvad tavapäraselt.

Loe edasi

Puhastustoodete ja -teenuste keskkonnahoidlikud kriteeriumid

1.jaanuaril 2022 jõustus keskkonnaministri määrus nr 35 „Hankelepingu esemeks olevate toodete ja teenuste keskkonnahoidlikud kriteeriumid ja nende kohta riigihangete alusdokumentides kehtestatavad tingimused“. Määrus keskendub keskkonnahoidliku puhastusteenuse pakkumisele.

Loe edasi

Mikroobide hävitamise erinevad viisid koristuses

Märtsi alguses toimus PhD Tuula Suontamo koolitus ”Koristamine värskeimate uurimistulemuste valguses” mis tõi osalejateni kahe suurema uuringu tulemused ja tõhusamad viisid mikroobide hävitamises. Järgnevalt on toodud lühiülevaade erinevatest mikroobide hävitamise meetoditest, mida koristusmaailmas täna Euroopas kasutatakse.

Loe edasi