fbpx

Standard EVS944:2023 Puhastamisnõuded tervishoiuasutustes (17 akadeemilist tundi)

21.09.2023 - 22.09.2023

Märtsis 2023 jõustus Eestis standard EVS 944:2023 Puhastamisnõuded tervishoiuasutustes. Tegemist on Põhjamaade standardiga, mis on INSTA800 (EVS914:2020 Koristamise kvaliteedi kokku leppimine ja hindamine) täiendav standard ning kasutuses Põhjamaade haiglates puhtuse kvaliteedi kokku leppimisel ja hindamisel. Standardi eesmärk on vältida haiglainfektsioonide levikut asjakohase koristamisega.

Standardid EVS914 ja EVS944 aitavad määratleda vajaduspõhist puhtusastet, kontrollida selle saavutamist ning kergelt määratleda kitsaskohad.

Standardeid saab osta Eesti Standardimis- ja akrediteerimiskeskusest:

Standardi järgseid kontrolle saab hõlpsasti teha digitaalselt, vt siit

Koolituse maht: 17 akadeemilist tundi, millest 16 akadeemilist tundi auditoorset tööd ja 1 akadeemiline tund iseseisvat tööd.

Eesmärk: Standardi EVS 944:2023 Puhastamisnõuded tervishoiuasutustes kasutusele võtu teadlik ja asjakohane planeerimine.

Sihtrühm: Tervishoiuasutuste puhtuse eest vastutajad.

Koolitusgrupi suurus: 6-16 inimest

Oleme Eesti Töötukassa koolituskaardi partner!

Koolituse sisu:

 • Tervishoiuasutuste keskkonna eripära
 • Puhtuseastmete saavutamise kontrolli planeerimine
 • Kvaliteedikontrolli läbiviimine
 • Kontrolli tulemustest järelduste tegemine

Õpiväljundid:

 • Kasutab asjakohaste puhtusastmete määratlemiseks tervishoiuasutustes standardeid EVS 914 ja EVS 944
 • Analüüsib 10 kriitilise koha, 3 ohuteguri ja nende riskiastmete järgi kvaliteedikontrollide tulemusi, teeb asjakohase parendustegevuste plaani
 • Mõistab standardi EVS944 põhimõtteid, kasutab neid tervishoiuasutuses puhtusastmete määratlemisel ja puhtuse kvaliteedikontrollide läbiviimisel, nendest järelduste tegemisel
 • Omab ülevaadet Eesti kogemuste kohta standardi kasutamisel Põhja-Eesti Regionaalhaigla kogemuse näitel

Õppe alustamise tingimused:

 • EVS 914:2020 Koristustööde kvaliteedi kokku leppimine ja hindamine (INSTA800) teadmiste tase 3 baasteadmised
 • EVS944 Puhastamisnõuded tervishoiuasutustes pädevus, koristusalased baasteadmised.

Õppemeetodid – loeng, arutelu, praktilised harjutused, analüüs.

Iseseisev töö – peale koolitust valikvastustega test Coursy keskkonnas.

Õppekeskkond ja õppevahendid

 • PowerPoint esitlus koolitusteemade kohta (alla laetav Coursy keskkonnast)
 • Lisamaterjalid standardi kasutamiseks Coursy keskkonnas
 • Standard EVS 914 ja EVS 944 – koolitataval endal olemas, soetatav Eesti Standardimiskeskuse kodulehel
 • Auditoorne õpe Puhastusekspert koolitusklassis, kus on professionaalsed koristustarvikud ja ained.

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused – hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid

Teadmiste test – minimaalselt 70% õigeid vastuseid.

Väljastatavad dokumendid:
Tunnistus, kui õppija võttis osa õppetööst nõutud mahu osas ja läbis testi(d) vastavalt tingimustele.
Tõend, kui õppija ei saavutanud õpiväljundeid (ei sooritanud testi) ja/või osales koolitusel osaliselt

Õppekava koostamise alus:

Puhastustööde juht tase 5 kutsestandard

B.2 Üldoskused
punkt 11.  kasutab infotehnoloogilisi vahendeid vastavalt digioskuste enesehindamise skaala algtasemel kasutaja tasemele (lisa 3)

B.3.4. Koristustööde juhtimine
punkt 4. hindab heakorrateenuse kvaliteeti vastavalt teeninduslepingus kirjeldatule ja vajadusel viib ellu muudatusi; analüüsib töö efektiivsust ja ressursside kasutamise optimaalsust; annab asjakohast tagasisidet tööprotsessi ja tulemuste kohta ning vajadusel teeb ettepanekuid töökorralduse parandamiseks ja teenuse arendamiseks

Koolitajad: Helge Alt, Liisi Virgebau, PERH

Koolitajad: Helge Alt

Koolituse info

Toimumisajad:
21.09.2023, kell: 09:15 - 16:15
22.09.2023, kell: 09:15 - 16:15

Asukoht: Tartu mnt 83, Tallinn

Sisaldab: kirjalikke materjale, koolituse läbinutele tunnistus ja kohvipause kontaktõppe päevadel

Soovitused: kui samal koolitusel soovib osaleda ühest ettevõttest kolm ja enam osalejat, siis küsi personaalset pakkumust merlin@puhastusekspert.ee

Loobumine: kirjalikul loobumisel (e-mail) vähemalt 3 tööpäeva enne koolitust tagastatakse 50% osalustasust. Koolitusele mitteilmumisel või hilisemal teatamisel osalustasu ei tagastata

Keel:

Eesti

Hind: 289 € + KM

Artiklid

Vaata kõiki

Projekti “Cleaning Ergonomics – to Prevent Occupational Diseases and Accidents” vahekohtumine Amsterdamis

Ergonoomiliselt koristamine tundub esmapilgul väga lihtne, aga kuidas ergonoomiat õpetada? Oleme rahvusvahelise Erasmus+ projekti “Cleaning Ergonomics – to Prevent Occupational Diseases and Accidents” raames välja töötamas õppematerjali puhastustööde juhtidele ergonoomia õpetamiseks. Õppematerjalide loomise raames kohtusime 14.05.24 – 16.05.2024 projektipartneritega Amsterdamis. Kohtumise eesmärk oli jagada kogemusi, kuidas on ergonoomia õppematerjalide esimese versiooni kasutamine erinevates riikides läinud ning teha vajalikud muutused õppematerjalis. Saime üksteiselt palju õppida, sest riigiti on nii koristuse kui ka ergonoomia põhimõtted erinevad.

Loe edasi

Puhastamine vähema vee ja puhastusaineta?!

29.-30.jaanuaril 2024 võõrustasime Saksamaa koristusspetsialiste Stefan Lehmanni ja Michael Difiglia ettevõttest Floorzilla, kes tutvustasid meile teemantidega rikastatud moppide ja puhastusketaste tõhusust. Koolitusel oli klass inimesi täis ning katsetati põnevusega, kas ja millist efekti uudne lahendus pakub.

Loe edasi

Koristamise digitaliseerimine

8-9.veebruaril 2024 külastasid Eestit Rootsi koristusspetsialistid Martin Älenmark ja Marcus Lindström Optiqo Sweden AB-st. Ekspertide kutsumine oli toetatud Erasmus+ konsortsiumi õpirände projekti poolt ning koolitus oli osalejatele tasuta. Õpirändeprojekt nr 2023-1-EE01-KA121-VET-000133792.

Loe edasi

Haigla koristuse head praktikad Skandinaavias

4-9. septembril 2023 toimus haigla koristuse koolitus Rootsi koolitaja Karin Perling juhtimisel, lisaks oli koolitusele kutsutud Erasmus+ konsortsiumi õpirände toel Soome spetsialist Tarja Valkosalo. Tarja täiendas Soome kogemustega Rootsi lektorit. Õpirändeprojekt nr 2023-1-EE01-KA121-VET-000133792.

Loe edasi