fbpx

UUS! Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) võimaluste kasutamine koristamise optimeerimisel vajaduspõhiseks tegevuseks (166 akadeemilist tundi, 11 õppepäeva)

05.10.2023 - 19.03.2024

Hetkel elame ajastul, kus tuleb hakata paljusid asju tegema teistmoodi. Kõiki ruume koristatakse, et ruumis toimuv põhitegevus oleks võimalik. Sageli ollakse olukorras, kus koristusteenuse ostja soovib hinda langetada, samas puhastusteenuse pakkuja on silmitsi suurenevate kuludega. Kuidas on võimalik antud olukord lahendada mõlemale osapoolele vastuvõetavalt? Lahendus on vajaduspõhine koristus– puhastatakse sealt, kus on must ja ainult siis kui mustus tekib. Tavapäraselt puuduvad andmed, kus kui palju kliente käib ja kui palju aega kulub tegelikult mingi töö tegemiseks. Võttes kasutusele erinevad digitaalsed seireviisid, mis aitavad infot edastada automaatselt, on võimalik koristusajale anda oluliselt suurem väärtus, ehk endiste kulude juures saavutada vastuvõetav tulemus nii teenuse ostjale kui ka teenuse pakkujale.

Oleme uurinud, mis on takistuseks IKT vahendite kasutamisel. Meie pakutud koolitusprogrammiga arendame ja toetame koolitusel osalejaid viisil, et peale programmi lõppu ollakse valmis iseseisvalt väärtust looma. Tarkvara kasutamise jooksul tekivad esmased andmed ning meie kogenud koolitajate/ konsultantide toel saab juba programmis osaledes teha olulisi muudatusi/ lahendusi koristustegevuses, mis muudab koristamise rohkem mõtestatud tegevuseks.

Koolitusperiood: 6 kuud, IKT- seadmete kasutus sellest 4 kuud (11 õppepäeva)

Eesmärk: IKT vahendite ja nende abil kogutud andmete ja analüüsi tulemusel puhastusteenuse protsessi  tõhustamine, tagamaks asutuse põhitegevusest tingitud puhtuse saavutamine optimaalsete vahenditega. Antud eesmärgi saavutamiseks toimub personali IKT võimaluste kasutamise arendamine OPTIQO süsteemi kasutamise näitel (vt https://www.optiqo.com/hospital), mis võimaldab tarkvaraliste moodulite abil:

 • Koguda andmeid reaalse tööaja kohta;
 • Koguda andmeid ruumide kasutatavuse kohta, millest omakorda sõltub koristusvajadus;
 • Viia elektroonselt läbi kvaliteedikontrolle tuginedes standarditele EVS 914, vajadusel ka Eestis väljatöötamisel olevale Põhjamaade standardil EVS 944 “Nõuded puhastamisele tervishoiuasutustes”;
 • Klientide tagasiside kogumine IKT-võimaluste abil – QR-koodid;
 • Analüüsimaks mustusastet enne koristust;
 • Koostada puhastusteenindajatele elektroonsed tööjuhendid ja töökäsud, mis on kergesti muudetavad;
 • Koostada lihtsalt objektiivseid koristusteenuse kalkulatsioone, mis põhinevad reaalsuses toimuval;
 • Võimalik jälgida andmeid visuaalselt reaalajas (Dashboard), samuti seadistada automaatsed infoliikumised;
 • Kogutud andmete põhjal arendada ja juhtida vajaduspõhist koristust uudsel tasemel.

Eelnimetatud IKT-võimaluste kasutamisel ilmnevad ajakohased võimalused vajaduspõhise koristuse saavutamiseks, optimeerides kasutatud ressursse ja seeläbi vähendades ökoloogilist jalajälge.

Õppekavarühm: 0611 Arvutikasutuse õppekavarühm

Sihtrühm: Kvalifitseeritud puhastustööde juhid (soovitavalt Puhastustööde juht tase 5 kutse), koristustööde arendajad, kvaliteedijuhid; haldurid jne, kelle tööülesandeks on koristustegevuse vajaduspõhine korraldamine, koristuskulude optimeerimine.

Õpiväljundid:

 • Kogub andmeid reaalse tööaja kohta
 • Kogub andmeid ruumide kasutatavuse kohta, millest sõltub vajaduspõhine kvaliteedisagedus
 • Viib läbi elektroonselt kvaliteedikontrolle tuginedes standarditele EVS 914, vajadusel ka Eestis väljatöötamisel olevale Põhjamaade standarditel EVS 944″ Nõuded puhastamisele tervishoiuasutustes”
 • Kogub klientide tagasisidet QR-koodide abil koristuse kohta
 • Koostab vajaduspõhiseid koristusplaane võttes arvesse ruumide mustusastet enne koristust
 • Koostab vajaduspõhised tööjuhendid, mida puhastusteenindaja saab kasutada elektroonses seadmes töökäskudena
 • Koostab koristusteenuse kalkulatsiooni tuginedes IKT vahenditega kogutud andmetele
 • Teeb järeldusi Dashboardi andmetest koristuse vajaduspõhiseks muutmiseks

TUTVU EESTI TÖÖTUKASSA KOOLITUSTOETUSE VÕIMALUSEGA TÖÖANDJALETÖÖTAJA INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA (IKT) ALASTE OSKUSTEGA EHK DIGIPÄDEVUSTE ARENDAMISEKS“.

Õppeprotsess: Õpe toimub vastavalt tunniplaanile, auditoorne ja praktiline õpe toimub õppeklassis koolitaja juhendamisel. Vt.Õppepotsessi tabel.

Õppe kogumaht: 166 akadeemilist tundi, sellest 56 akadeemilist kontakttundi (24 akadeemilist tundi klassis ning 32 akadeemilist tundi Microsoft Teamsi vahendusel) ja 110 akadeemilist tundi iseseisev töö (millest 5 akadeemilist tundi igaühel individuaalselt koolitaja tagasisidestamine Microsoft Teamsi vahendusel, kui ei ole kokku lepitud teisiti).

Õppemeetodid: loeng, arutelu, iseseisev töö (tagasisidestatud, koolitaja saab jälgida Optiqo keskkonnas ülesande täitmist), praktilised harjutused, andmete töötlemine analüüs.

Iseseisev töö: enda asutuse põhiste andmete koostamine IKT vahendite kasutusele võtmiseks, iga koolituskorra järel iseseisev töö, mis aitab lihtsustada tööriistade reaalset kasutust enda asutuses ning muuta koristust vajaduspõhiseks juba koolitusperioodil.

Õppe alustamise tingimused: Puhastustööde juht tase 5 kutsetunnistus või sarnane koolitus ja kogemus, EVS 914:2020 teadmiste tase 3 pädevus.

Õppekava koostamise alused

Õppekeskkond ja õppevahendid

 • PowerPoint esitlused koolitusteemade kohta
 • Optiqo koristuse seire IKT-vahendid koos vajalike litsentsidega õppe perioodil (seadmed kasutusel 28. juuni – 12. november, ligipääs süsteemi alates 7.juuni 2023) ja tarkvara kasutusjuhendid:
  • Optiqo Admin ligipääs, mis võimaldab hallata Optiqo süsteemi, läbi viia kvaliteedikontrolle, teostada kõiki toiminguid, mida Optiqo võimaldab
  • Dashboard – reaalajas koristusaja, klientide külastatavuse, klientide tagasiside graafiline jälgimine, mis aitab operatiivselt näha koristuse vajadust
  • 2 Qlvr Boxi – antud seade võimaldab loendada ruumide kasutajaid, et selle põhjal planeerida koristuse sagedus, koristamise ajastatus jne. Samuti koristamisele kuluva aja fikseerimine antud ruumis NFC kiipkaardiga
  • Kuni 3-le puhastusteenindajale kiipkaardid Qlvr Boxides tööaja fikseerimiseks
  • QR koodide abil klientide tagasiside küsimine kuni 10 tagasiside küsimise kohta
  • NFC-sildid tööaja fikseerimiseks kuni 10-s ruumis (eeldab puhastusteenindaja(tel)) nutiseadme olemasolu)
  • Peale administraatori veel ühele inimesele kvaliteedikontrolli rakenduse (INSTA-app) kasutamise võimalus (konkreetne inimene, kes seda kasutab, 2 kuud)
  • Kuni kahele puhastusteenindajale kontrolli rakendus (check-app), mis võimaldab jälgida elektroonseid töökäske reaalajas ning registreerib reaalse tööaja (eeldab nutiseadme olemasolu)
 • Coursy keskkonnas on õppematerjalid, mida igaüks saab alla laadida

Hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid

Koolitajad: Helge Alt, Veronika Kahre

Koolituse info

Asukoht (kõik): Tartu mnt 83, Tallinn/MS Teams

Sisaldab: kirjalikke materjale, koolituse läbinutele tunnistus ja kohvipause kontaktõppe päevadel

Soovitused: kui samal koolitusel soovib osaleda ühest ettevõttest kolm ja enam osalejat, siis küsi personaalset pakkumust merlin@puhastusekspert.ee

Loobumine: kirjalikul loobumisel (e-mail) vähemalt 3 tööpäeva enne koolitust tagastatakse 50% osalustasust. Koolitusele mitteilmumisel või hilisemal teatamisel osalustasu ei tagastata

Hind: 2400 € + KM

Artiklid

Vaata kõiki

Objekti koristustulemuse eeldus puhtusele vs tegelikkus

Kuidas teame, kas oleme koristusega rahul? Selleks vajame tagasisidet ja ühtset arusaama sellest, mis on puhas ja milline mustus peab olema eemaldatud, et saaks öelda, et töö on hästi tehtud. Sageli ringleb koristuses vaid negatiivne tagasiside – kui midagi ei ole nii nagu peab, siis info liigub ja hakatakse probleemiga tegelema. Kui kõik on hästi, siis see on justkui normaalne ja sellest ei ole vaja rääkida. Motiveeritud tööks vajab inimene kindlasti positiivset tagasisidet, seda ka koristuses.

Loe edasi

3 puhastusainet, mida on kodus vaja

Suurem osa mustusest koduses keskkonnas on eemaldatav ilma aineteta. Veega niisutatud mikrokiudlapid või -mopid on oskuslikul kasutamisel väga tõhusad abimehed erinevate mustuste eemaldamisel. Kuid samas päris ilma aineteta kodus siiski hakkama ei saa.

Loe edasi

6 nippi tolmust vabanemiseks

Tolmu on kõikjal, seda lihtsalt tekib. Tolm on mustus, millel võib olla meie tervisele otsene mõju. Peale tolmuallergia on sellel otsene mõju ka täiesti tervete inimeste tervisele, kuna tolmustes ruumides võib olla õhus tavapärasest rohkem hallituseoseid. Tolmu ja eoste sissehingamisel kulub organismil teatud hulk jõuvarusid nendega toimetulekuks, mille tulemusena meie immuunsus langeb. Kui sellises kurnatud olekus puutub inimene kokku mõne viirusega, siis haigestub ta suurema tõenäosusega. Sellises ruumides tunneme sageli ennast ka väsinuna.

Loe edasi

Koristusvaldkonna ametihaigused ja töösse suhtumine

Puhastusteenindajad ja puhastustööde juhid tunnevad, et nende töö on väga tähendusrikas. Küll aga kogevad nad füüsilist ja psühholoogilist stressi, mida mõjutab ka töökeskkond.

Loe edasi