fbpx

UUS! Digilahenduste kasutamine koristamise optimeerimisel

05.10.2023 - 19.03.2024

Kogu maailm liigub digitaliseerimise suunas, ka koristusmaailm. Milline kasu on digilahenduste kasutamisel koristamise optimeerimisel? Võttes kasutusele erinevad digitaalsed andmete kogumise võimalused, analüüsides kogutud andmeid, saab koristusele kuluvat aega kasutada eesmärgipärasemalt ja tulemuslikumalt. Digilahendused võimaldavad mõista, milline pind on millisel ajal must, mis võimaldab rakendada vajaduspõhist koristust. Puhastatakse sealt, kust on must ja ainult siis, kui mustus tekib. Info liigub digilahenduse abil automaatselt ja soovitud puhastustulemus on kergesti saavutatav. Digilahendused koristuses muudavad teenuse läbipaistvaks nii tellija kui teenuseosutaja seisukohalt võimaldades koostöö paranemist ning kokkulepitud puhastustulemuste saavutamist. Koolituse käigus õpitakse tarkvaralahendust iseseisvalt kasutama ja saadud andmete abil vajalikke muudatusi tegema koristuse optimeerimisel.

Koolitusperiood: 6 kuud, IKT- seadmete kasutus sellest 4 kuud (11 õppepäeva)

Eesmärk: IKT vahendite ja nende abil kogutud andmete ja analüüsi tulemusel puhastusteenuse protsessi  tõhustamine, tagamaks asutuse põhitegevusest tingitud puhtuse saavutamine optimaalsete vahenditega. Antud eesmärgi saavutamiseks toimub personali IKT võimaluste kasutamise arendamine OPTIQO süsteemi kasutamise näitel (vt https://www.optiqo.com/hospital), mis võimaldab tarkvaraliste moodulite abil:

 • Koguda andmeid reaalse tööaja kohta;
 • Koguda andmeid ruumide kasutatavuse kohta, millest omakorda sõltub koristusvajadus;
 • Viia elektroonselt läbi kvaliteedikontrolle tuginedes standarditele EVS 914, vajadusel ka Eestis väljatöötamisel olevale Põhjamaade standardil EVS 944 “Nõuded puhastamisele tervishoiuasutustes”;
 • Klientide tagasiside kogumine IKT-võimaluste abil – QR-koodid;
 • Analüüsimaks mustusastet enne koristust;
 • Koostada puhastusteenindajatele elektroonsed tööjuhendid ja töökäsud, mis on kergesti muudetavad;
 • Koostada lihtsalt objektiivseid koristusteenuse kalkulatsioone, mis põhinevad reaalsuses toimuval;
 • Võimalik jälgida andmeid visuaalselt reaalajas (Dashboard), samuti seadistada automaatsed infoliikumised;
 • Kogutud andmete põhjal arendada ja juhtida vajaduspõhist koristust uudsel tasemel.

Eelnimetatud IKT-võimaluste kasutamisel ilmnevad ajakohased võimalused vajaduspõhise koristuse saavutamiseks, optimeerides kasutatud ressursse ja seeläbi vähendades ökoloogilist jalajälge.

Õppekavarühm: 0611 Arvutikasutuse õppekavarühm

Sihtrühm: Kvalifitseeritud puhastustööde juhid (soovitavalt Puhastustööde juht tase 5 kutse), koristustööde arendajad, kvaliteedijuhid; haldurid jne, kelle tööülesandeks on koristustegevuse vajaduspõhine korraldamine, koristuskulude optimeerimine.

Õpiväljundid:

 • Kogub andmeid reaalse tööaja kohta
 • Kogub andmeid ruumide kasutatavuse kohta, millest sõltub vajaduspõhine kvaliteedisagedus
 • Viib läbi elektroonselt kvaliteedikontrolle tuginedes standarditele EVS 914, vajadusel ka Eestis väljatöötamisel olevale Põhjamaade standarditel EVS 944″ Nõuded puhastamisele tervishoiuasutustes”
 • Kogub klientide tagasisidet QR-koodide abil koristuse kohta
 • Koostab vajaduspõhiseid koristusplaane võttes arvesse ruumide mustusastet enne koristust
 • Koostab vajaduspõhised tööjuhendid, mida puhastusteenindaja saab kasutada elektroonses seadmes töökäskudena
 • Koostab koristusteenuse kalkulatsiooni tuginedes IKT vahenditega kogutud andmetele
 • Teeb järeldusi Dashboardi andmetest koristuse vajaduspõhiseks muutmiseks

TUTVU EESTI TÖÖTUKASSA KOOLITUSTOETUSE VÕIMALUSEGA TÖÖANDJALETÖÖTAJA INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA (IKT) ALASTE OSKUSTEGA EHK DIGIPÄDEVUSTE ARENDAMISEKS“.

Õppeprotsess: Õpe toimub vastavalt tunniplaanile, auditoorne ja praktiline õpe toimub õppeklassis koolitaja juhendamisel. Vt.Õppepotsessi tabel.

Õppe kogumaht: 166 akadeemilist tundi, sellest 56 akadeemilist kontakttundi (24 akadeemilist tundi klassis ning 32 akadeemilist tundi Microsoft Teamsi vahendusel) ja 110 akadeemilist tundi iseseisev töö (millest 5 akadeemilist tundi igaühel individuaalselt koolitaja tagasisidestamine Microsoft Teamsi vahendusel, kui ei ole kokku lepitud teisiti).

Õppemeetodid: loeng, arutelu, iseseisev töö (tagasisidestatud, koolitaja saab jälgida Optiqo keskkonnas ülesande täitmist), praktilised harjutused, andmete töötlemine analüüs.

Iseseisev töö: enda asutuse põhiste andmete koostamine IKT vahendite kasutusele võtmiseks, iga koolituskorra järel iseseisev töö, mis aitab lihtsustada tööriistade reaalset kasutust enda asutuses ning muuta koristust vajaduspõhiseks juba koolitusperioodil.

Õppe alustamise tingimused: Puhastustööde juht tase 5 kutsetunnistus või sarnane koolitus ja kogemus, EVS 914:2020 teadmiste tase 3 pädevus.

Õppekava koostamise alused

Õppekeskkond ja õppevahendid

 • PowerPoint esitlused koolitusteemade kohta
 • Optiqo koristuse seire IKT-vahendid koos vajalike litsentsidega õppe perioodil (seadmed kasutusel 28. juuni – 12. november, ligipääs süsteemi alates 7.juuni 2023) ja tarkvara kasutusjuhendid:
  • Optiqo Admin ligipääs, mis võimaldab hallata Optiqo süsteemi, läbi viia kvaliteedikontrolle, teostada kõiki toiminguid, mida Optiqo võimaldab
  • Dashboard – reaalajas koristusaja, klientide külastatavuse, klientide tagasiside graafiline jälgimine, mis aitab operatiivselt näha koristuse vajadust
  • 2 Qlvr Boxi – antud seade võimaldab loendada ruumide kasutajaid, et selle põhjal planeerida koristuse sagedus, koristamise ajastatus jne. Samuti koristamisele kuluva aja fikseerimine antud ruumis NFC kiipkaardiga
  • Kuni 3-le puhastusteenindajale kiipkaardid Qlvr Boxides tööaja fikseerimiseks
  • QR koodide abil klientide tagasiside küsimine kuni 10 tagasiside küsimise kohta
  • NFC-sildid tööaja fikseerimiseks kuni 10-s ruumis (eeldab puhastusteenindaja(tel)) nutiseadme olemasolu)
  • Peale administraatori veel ühele inimesele kvaliteedikontrolli rakenduse (INSTA-app) kasutamise võimalus (konkreetne inimene, kes seda kasutab, 2 kuud)
  • Kuni kahele puhastusteenindajale kontrolli rakendus (check-app), mis võimaldab jälgida elektroonseid töökäske reaalajas ning registreerib reaalse tööaja (eeldab nutiseadme olemasolu)
 • Coursy keskkonnas on õppematerjalid, mida igaüks saab alla laadida

Hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid

Koolitajad: Helge Alt, Veronika Kahre

Koolituse info

Asukoht: Tartu mnt 83, Tallinn/MS Teams

Sisaldab: kirjalikke materjale, koolituse läbinutele tunnistus ja kohvipause kontaktõppe päevadel

Soovitused: kui samal koolitusel soovib osaleda ühest ettevõttest kolm ja enam osalejat, siis küsi personaalset pakkumust merlin@puhastusekspert.ee

Loobumine: kirjalikul loobumisel (e-mail) vähemalt 3 tööpäeva enne koolitust tagastatakse 50% osalustasust. Koolitusele mitteilmumisel või hilisemal teatamisel osalustasu ei tagastata

Keel:

Eesti

Akadeemiline maht: 166 akadeemilist tundi

Õppepäevade arv: 11 õppepäeva

Hind: 2400 € + KM

Artiklid

Vaata kõiki

Saada sõber koolitusele ja saa soovituse eest 50 € väärtuses Partneri kinkekaart

Partneri kinkekaardi väärtuses 50 € saab järgmistele Tallinnas, Tartus ja Pärnus toimuvatele koolitustele sõbra/tuttava soovituse ja koolitusele registreerimise eest:

Loe edasi

Projekti “Cleaning Ergonomics – to Prevent Occupational Diseases and Accidents” vahekohtumine Amsterdamis

Ergonoomiliselt koristamine tundub esmapilgul väga lihtne, aga kuidas ergonoomiat õpetada? Oleme rahvusvahelise Erasmus+ projekti “Cleaning Ergonomics – to Prevent Occupational Diseases and Accidents” raames välja töötamas õppematerjali puhastustööde juhtidele ergonoomia õpetamiseks. Õppematerjalide loomise raames kohtusime 14.05.24 – 16.05.2024 projektipartneritega Amsterdamis. Kohtumise eesmärk oli jagada kogemusi, kuidas on ergonoomia õppematerjalide esimese versiooni kasutamine erinevates riikides läinud ning teha vajalikud muutused õppematerjalis. Saime üksteiselt palju õppida, sest riigiti on nii koristuse kui ka ergonoomia põhimõtted erinevad.

Loe edasi

Puhastamine vähema vee ja puhastusaineta?!

29.-30.jaanuaril 2024 võõrustasime Saksamaa koristusspetsialiste Stefan Lehmanni ja Michael Difiglia ettevõttest Floorzilla, kes tutvustasid meile teemantidega rikastatud moppide ja puhastusketaste tõhusust. Koolitusel oli klass inimesi täis ning katsetati põnevusega, kas ja millist efekti uudne lahendus pakub.

Loe edasi

Koristamise digitaliseerimine

8-9.veebruaril 2024 külastasid Eestit Rootsi koristusspetsialistid Martin Älenmark ja Marcus Lindström Optiqo Sweden AB-st. Ekspertide kutsumine oli toetatud Erasmus+ konsortsiumi õpirände projekti poolt ning koolitus oli osalejatele tasuta. Õpirändeprojekt nr 2023-1-EE01-KA121-VET-000133792.

Loe edasi