fbpx

Standard EVS 914:2020 Koristustööde kvaliteedi kokkuleppimine ja hindamine (INSTA), teadmiste tase 3

01.10.2024 - 08.10.2024

Mis on koristamise eesmärk? Kui koristus on tegevuspõhine ehk teeme igapäevaselt kokku lepitud tegevusi kokku lepitud ajal, jääb sageli puhtus saavutamata? Kuna koristamise eesmärk on puhtus, on oluline keskenduda selle mustuse eemaldamisele, mis antud hetkel pindadel olla ei tohi. Koristustööde kvaliteedistandard aitab üheselt aru saada sellest, millist tulemust oodatakse ning kuidas hinnatakse seda, kas oodatud tulemus saavutati. Koolitusel õpitakse standardi põhjal kvaliteedihindamiste tegemist.

Standardeid saab osta Eesti Standardimis- ja akrediteerimiskeskusest:

 • EVS 914:2020 Koristustööde kvaliteedi kokku leppimine ja hindamine

Standardi järgseid kontrolle saab hõlpsasti teha digitaalselt, vt siit.

Koolituse maht: 25 akadeemilist tundi, millest 16 akadeemilist tundi auditoorset tööd ja 9 akadeemiline tund iseseisvat tööd.

Eesmärk: Koolituse tulemusena suudavad lõpetajad iseseisvalt adekvaatseid ja standardile vastavaid kontrolle läbi viia.

Sihtrühm: INSTA 800 kvaliteedikontrollide läbiviijad, standardi järgi teadmiste taset 3 eeldavad töötajad, näiteks puhastustööde juhid, kelle objektidel on EVS914:2020 põhinev leping.

Koolitusgrupi suurus: 6-20 inimest

Oleme Eesti Töötukassa koolituskaardi partner!

EKHHL tunnustab antud koolitust Kinnisvara Hooldusmeister, tase 5 spetsialiseerumisega Hoonete ja krundi rajatiste konstruktsioonide tehnohoolduse ja heakorratööde tegemine kutsetunnistuse omajatele täiendkoolitusena.

NB! Vastavalt standardi EVS 914:2020 Lisale A ja B eeldatakse kvaliteedikontrolli läbiviijatelt vastavat koolitust ja/või sertifitseerimist.

Koolituse sisu:

 • Standardi EVS 914:2020 põhimõtted
 • Tegevuspõhise ja tulemuspõhise koristamise erinevus
 • Standardi kasutamine koristustööde kvaliteedi hindamisel
 • Standardi statistilised nüansid
 • Praktilise kvaliteedikontrolli läbiviimine vastavalt standardile
 • Eksami ja praktilise proovitöö sooritamine

Õpiväljundid:

 • Valmistab ette koristustööde kvaliteedikontrollid vastavalt standardile EVS914:2020
 • Viib läbi koristustööde kvaliteedikontrolle vastavalt standardile EVS914:2020

Õppe alustamise tingimused – baasteadmised koristusest.

Õppemeetodid – loeng, arutelu, praktilised harjutused, analüüs, testide lahendamine.

Iseseisev töö – harjutustestide tegemine, iseseisev töö standardiga, lõpptesti tegemine.

Õppekeskkond ja õppevahendid

 • PowerPoint esitlus koolitusteemade kohta (allalaetav Coursy keskkonnast)
 • Lisamaterjalid standardi kasutamiseks Coursy keskkonnas
 • Standard EVS 914 – koolitataval endal olemas, soetatav Eesti Standardimiskeskuse kodulehel
 • Auditoorne õpe Puhastusekspert koolitusklassis, kus on professionaalsed koristustarvikud ja ained.

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused – hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid

Teadmiste test – minimaalselt 70% õigeid vastuseid.

Väljastatavad dokumendid:
Tunnistus, kui õppija võttis osa õppetööst nõutud mahu osas ja läbis testi(d) vastavalt tingimustele.
Tõend, kui õppija ei saavutanud õpiväljundeid (ei sooritanud testi) ja/või osales koolitusel osaliselt

Õppekava koostamise alus:

Puhastustööde juht tase 5 kutsestandard

B.2 üldoskused
punkt 11. kasutab infotehnoloogilisi vahendeid vastavalt digioskuste enesehindamise skaala algtasemel kasutaja tasemele (lisa 3)

B.3.4. Koristustööde juhtimine
punkt 4. hindab heakorrateenuse kvaliteeti vastavalt teeninduslepingus kirjeldatule ja vajadusel viib ellu muudatusi; analüüsib töö efektiivsust ja ressursside kasutamise optimaalsust; annab asjakohast tagasisidet tööprotsessi ja tulemuste kohta ning vajadusel teeb ettepanekuid töökorralduse parandamiseks ja teenuse arendamiseks

Koolitajad: Helge Alt

Koolituse info

Toimumisajad:
01.10.2024, kell: 09:15 - 16:15
08.10.2024, kell: 09:15 - 16:15

Asukoht: Tartu mnt 83, Tallinn

Sisaldab: kirjalikke materjale, koolituse läbinutele tunnistus ja kohvipause kontaktõppe päevadel

Soovitused: kui samal koolitusel soovib osaleda ühest ettevõttest kolm ja enam osalejat, siis küsi personaalset pakkumust merlin@puhastusekspert.ee

Loobumine: kirjalikul loobumisel (e-mail) vähemalt 3 tööpäeva enne koolitust tagastatakse 50% osalustasust. Koolitusele mitteilmumisel või hilisemal teatamisel osalustasu ei tagastata

Keel:

Eesti

Akadeemiline maht: 25 akadeemilist tundi

Õppepäevade arv: 3 õppepäeva

Hind: 399 € + KM

Artiklid

Vaata kõiki

Saada sõber koolitusele ja saa soovituse eest 50 € väärtuses Partneri kinkekaart

Partneri kinkekaardi väärtuses 50 € saab järgmistele Tallinnas, Tartus ja Pärnus toimuvatele koolitustele sõbra/tuttava soovituse ja koolitusele registreerimise eest:

Loe edasi

Projekti “Cleaning Ergonomics – to Prevent Occupational Diseases and Accidents” vahekohtumine Amsterdamis

Ergonoomiliselt koristamine tundub esmapilgul väga lihtne, aga kuidas ergonoomiat õpetada? Oleme rahvusvahelise Erasmus+ projekti “Cleaning Ergonomics – to Prevent Occupational Diseases and Accidents” raames välja töötamas õppematerjali puhastustööde juhtidele ergonoomia õpetamiseks. Õppematerjalide loomise raames kohtusime 14.05.24 – 16.05.2024 projektipartneritega Amsterdamis. Kohtumise eesmärk oli jagada kogemusi, kuidas on ergonoomia õppematerjalide esimese versiooni kasutamine erinevates riikides läinud ning teha vajalikud muutused õppematerjalis. Saime üksteiselt palju õppida, sest riigiti on nii koristuse kui ka ergonoomia põhimõtted erinevad.

Loe edasi

Puhastamine vähema vee ja puhastusaineta?!

29.-30.jaanuaril 2024 võõrustasime Saksamaa koristusspetsialiste Stefan Lehmanni ja Michael Difiglia ettevõttest Floorzilla, kes tutvustasid meile teemantidega rikastatud moppide ja puhastusketaste tõhusust. Koolitusel oli klass inimesi täis ning katsetati põnevusega, kas ja millist efekti uudne lahendus pakub.

Loe edasi

Koristamise digitaliseerimine

8-9.veebruaril 2024 külastasid Eestit Rootsi koristusspetsialistid Martin Älenmark ja Marcus Lindström Optiqo Sweden AB-st. Ekspertide kutsumine oli toetatud Erasmus+ konsortsiumi õpirände projekti poolt ning koolitus oli osalejatele tasuta. Õpirändeprojekt nr 2023-1-EE01-KA121-VET-000133792.

Loe edasi