fbpx

Projekti „Kuluefektiivne vajaduspõhine koristamine – INSTA 800“ tulemuste tutvustus

Puhastusekspert on rahvusvaheline puhastusvaldkonna eestvedaja Eestis. Peame oluliseks nii teiste õpetamist ja juhendamist kui ka ise olla õppija rollis. Selleks, et koguda teadmisi ja end harida, algatas Puhastusekspert rahvusvahelise Erasmus+ projekti „Kuluefektiivne vajaduspõhine koristamine – INSTA 800“. INSTA 800 (Eestis EVS 914 Koristustööde kvaliteedi kokku leppimine ja hindamine) on ametlik standard seitsmes riigis. Selleks kaasatigi Taani, Rootsi, Soome, Norra, Islandi ja Läti partnerid, et jagada standardi kasutamise kogemusi ning sellest tulenevalt luua uued materjalid, mis ühtlustaksid standardi kasutamist. Projekti tulemusi esitlesimegi 25.mail toimunud seminaril.

Projektiga loodame kanda laiemalt ideed, et koristuses keskendutaks eeskätt tulemusele ning tehakse vaid neid tegevusi, mis eemaldavad võimalikult efektiivselt mustust pindadelt, mis on tegelikult ka mustad. Teisisõnu tõstetakse tööaja väärtust.

INSTA 800 on hea tööriist, mis aitab puhtuseastmeid kokku leppida ja hinnata, kas kokkulepitud puhtus on saavutatud ning avastamaks täpselt, millele tuleb puhastuses rohkem tähelepanu pöörata ja mida teha vähem, et tööajal oleks maksimaalne väärtus.

Projekti raames valmisid:

 • INSTA800 kasutamise kogemused seitsmes riigis. Meie kodulehel on seitsmes keeles väärtuslik kogemuste kogum. Leiad SIIT.
 • Koristusaegade maatriksid viiele tüüpruumile. Viisime läbi 900 katset, et välja selgitada kui palju mõjutab mustusaste enne koristust ja eeldatav puhtusaste reaalset tööaega. Viisime katsed läbi viies tüüpruumis- kontor, WC, koridor, klass ja trepikoda. Võib tõdeda, et INSTA 800 järgi ühe astme võrra puhtam tulemus või enne koristust rohkem mustust tähendab tööaja mõttes lisaks 15-20%.
 • Efektiivsed koolitusprogrammid ja -metoodikad INSTA800 erinevatele teadmiste tasemetele. Analüüsisime erinevates maades standardile vastavaid koolitusi ning jõudsime järeldusele, et tasemetel 3 ja 4 erinevates riikides ollakse koolitustega rahul ja need toimivad, küll aga teadmiste tase 2 ehk puhastusteenindajate koolitus vajab korrastamist. Samuti tunti puudust klientidele info edastamise toimivatest viisidest. Juunis 2022 toimub Riias partnerite vaheline kohtumine, kus katsetame projekti raames valminud uuenduslikke koolitusprogramme.

Koristuseks kuluv aeg ja selle väärtus

Tööaeg on koristusteenuse kõige suurem kulu vaatamata sellele, et puhastusteenindajate palk on sageli madal. Töökoormuseid määratletakse tavapäraselt ruutmeetreid/tunnis põhimõttel. Küll aga tekib küsimus, millele tuginedes „normid“ paika pannakse. Koristusaega mõjutavad tegelikult väga erinevad tegurid. Projekti katsetes püüdsime vaadelda vaid mustuse ja saavutatava puhtusastme mõju tööajale.

Eesmärk oli mõõta mustuse ja puhtuse mõju tööajale, kuid saime päris mitmed muud väärtuslikud õppetunnid, mida saab kokku võtta alljärgnevalt:

 • Masinaga pestes eemaldus pesuaine jääke veel nädalaid, mis tõi esile üledoseerimise tegeliku ulatuse ja probleemi. Kui pindadel on puhastusaine jääke, siis selline kiht käitub nagu liim mustuse kinnitumiseks.
 • Praktikas on suurem mõju tööajale enne koristust oleval mustuse hulgal ja vanusel. Vanem mustus vajab rohkem aega selle eemaldamiseks, kuigi INSTA 800 järgi võib kogumik olla sama. Seega tasub mustus eemaldada värskelt.
 • Puhastusteenindajad „tahavad puhastada“ harjumuspäraseid kohti, aga mitte sealt, kust on vaja mustust eemaldada. Oluline on puhastusteenindajaid õpetada vajaduspõhiselt mustust märkama ja eemaldama. Eriti tasub analüüsida põrandate puhastamist, kuna üldjuhul on põrandaid vaja puhastada vaid siis kui on visuaalselt määrdunud.
 • Oluline on määratleda reaalne kvaliteediprofiil ja vastavalt sellele ka puhastusteenindajaid koolitada, et nad oskaks eemaldada efektiivselt seda mustust, mis pindadel olla ei tohi.
 • Teenuse perioodi alguses on soovitav teha koheselt taseme määratlus ja koristuse puudujäägid korda teha. Vaid nii on võimalik optimaalselt koristust korraldada. Oluline, et teenuse ostja on selgelt määratlenud, milliste kuludega puudujäägid kõrvaldatakse- kas eraldi ostetav suurpuhastus või teenuse pakkuja peab lisatöö kalkuleerima teenuse hinna sisse. Olenevalt olukorrast võib see olla väga ajamahukas. Standardis INSTA 800 on sees vastav punkt peatükis nr 9.
 • Liigne koristamine ja puhaste pindade puhastamine on planeerimata tavapärane tegevus, ehk kulub asjatu tööaeg.
 • Lepingu alguses tuleb kokku leppida, kuidas kontrollitakse katkiseid pindasid, ning oluline on vahet teha mustusel ja rikutud pinnal.
 • Oluline on plekid seintelt, tekstiilidelt jms kohtadest hoolduskoristuse käigus koheselt eemaldada, sest aja jooksul need kinnituvad ja on raskesti eemaldatavad või ei eemaldu üldse.
 • Mustus määrab meetodi – oluline on puhastusteenindajate teadlikkus kuiva, väheniiske, niiske, märja meetodi valiku vahel. Valedest meetoditest (liialt märjad, mida ei kuivatata) jäävad pindadele kihid, mille eemaldamine on juba palju ajamahukam.
 • Koristustekstiilide ja tarvikute puhtus ning seisukord on olulised, muidu kulub asjatu liigne tööaeg ja mustus jääb eemaldamata ning pigem määritakse pindasid.
 • Oluline on määratleda vajaduspõhine sagedus, ehk koristatakse siis kui pindadele on tekkinud mustust hulgal, mis seal olla ei tohiks. Määrdumine tekib tavaliselt seoses tegevusega ruumis ja külastatavusega. Seega tuleb kasuks näiteks elektroonne külastatavuse seire, et teha optimaalseid otsuseid, mis aitavad tõsta tööaja väärtust.
 • Kui ruumides on vähe mööblit, siis on mõistlik kasutada kõrgemaid kvaliteeditasemeid, et saada soovitud tase. Põhjuseks asjaolu, et näiteks mööblil on vähem tõenäolisust määrdumiseks.
 • Koolitatud ja teadlikult tegutsevatel puhastusteenindajatel kulub oluliselt vähem aega sama puhtuse saavutamiseks. Katses ilmnes, et vahe oli 33%, seega on võtmeküsimus kvaliteetne koolitus, mis aitab inimestel tegutseda vajaduspõhiselt.

Koolitused on võtmetegur kuluefektiivse ja tulemuspõhise koristuse rakendamisel

Kogu projekti jooksul ilmnes, et üks olulisemaid võtmetegureid on töötajate teadlikkus- puhastustööde juhid, puhastusteenindajad aga ka kliendi esindajad. Standardi INSTA 800 järgi on määratletud alljärgnevad teadmiste tasemed:

 • teadmiste tase 1 – teenuse pakkuja juhtkond
 • teadmiste tase 2 – puhastusteenindaja
 • teadmiste tase 3 – töödejuhataja, kontrollide läbiviijad (toimiv ja arendamine paremaks)
 • teadmiste tase 4 – koristusteenuse pakkujate planeerijad, teenuse ostja esindaja, kes vastutab hanke eest, konsultandid, koolitajad (toimiv ja arendamine paremaks)

Projektis oleme korrastamas eeskätt puhastusteenindajate ja klientide harimise viise. Tulemused ilmuvad 2022 aasta teises pooles Puhastusekspert kodulehele.

Kokkuvõttev kasu INSTA800 rakendamisest:

 • Keskendutakse tulemusele, INSTA 800 kasutamise tulemusel on puhtuse kvaliteet paranenud ja kaebused vähenenud.
 • Avastatakse lihtsalt ka muid teenuse väliseid probleeme, mis võimaldavad koostööl paremini toimida.
 • Tulemuspõhise koristusega kokku puutunud puhastustööde juhid tegid paremat tööd ka teistel objektidel.
 • Võtmeteguriks on teadlikkus – puhastustööde juht, puhastusteenindaja, puhastusteenuse ostja.
 • INSTA 800 on hea tööriist neile, kellele on tähtis rahulolu koristusega.
 • INSTA 800 töötab, kui seda kasutada nii nagu standard ette näeb.
 • Standardi õigesti kasutamine loob erakordsed võimalused rahulolu pakkuvaks ja jätkusuutlikuks koostööks teenuse pakkuja ja ostja vahel.
 • Kui puhtust luua teadlikult, seirata tööaega, töö tulemust ja tööprotsesse, siis on võimalused oluliselt tõsta koristamisele kuluva tööaja VÄÄRTUST ning saavutada vajalik puhtus väikesamate kuludega säästes tööaega ja keskkonnaressursse.

Uuenenud puhastusteenindaja kutsestandard

5.mail 2022 kinnitas Teeninduse Kutsenõukogu uuenenud puhastusvaldkonna kutsestandardid järgnevaks 5 aastaks. Kuni 1.märts 2023 võib vastavalt kinnitatud hindamisstandardile kutseandmist läbi viia vanadel alustel tasemeõppijatele. Hetkel ei ole kutseandmise protsessis midagi muutunud. Kevadised eksamid toimuvad tavapäraselt.

Sügisel koolitustega alustavad ja kutseeksamini jõudvatel gruppidel, seda nii kutsehardusasutustes kui ka töömaailma puhul, rakenduvad juba uuenenud hindamisstandardid. Kutsekomisjon tegeleb hetkel hindamisstandardite uuendamisega. Suuri muudatusi ei tule, pigem kohendamised vastavat uuenenud standarditele. Hoiame teid arengutega kursis, samuti tuleb peale suvepuhkuseid hindajate koolitus ning infotund.

Uuenenud kutsestandarditega saab tutvuda Kutsekoja kodulehel ja Puhastusekspert kodulehel.

Olulisemad muudatused:

 • Kutsekojal on välja töötatud uus kutsestandardi vorm, millega seoses on muutunud kompetentside kirjeldused ja vähenenud kompetentside arv.
 • Tasemetel 2, 3, 4 kaotati ära toateeninduse spetsialiseerumine, kuna kutse taotlejaid ei olnud piisavalt palju.
 • Desinfitseerivaid puhastusaineid kasutatakse puhastusteeninduses infektsioone ennetava meetmena (biotsiidid). Standardis on nende kasutamine täpsustatud.
 • Infotehnoloogiliste vahendite kasutamise valmidus puhastusteeninduses.

Kõikide tasemete uuenenud standardite juures on välja toodud muudatused seoses eelmise kutsestandardiga. Seal toodud info annab täpse ülevaate antud taseme standardi muudatuste kohta.

Puhastustoodete ja -teenuste keskkonnahoidlikud kriteeriumid

1.jaanuaril 2022 jõustus keskkonnaministri määrus nr 35 „Hankelepingu esemeks olevate toodete ja teenuste keskkonnahoidlikud kriteeriumid ja nende kohta riigihangete alusdokumentides kehtestatavad tingimused“. Määrus keskendub keskkonnahoidliku puhastusteenuse pakkumisele.

Määrusega saab tutvuda siin.

Järgnevalt ülevaade määruses toodud nõuetest puhastusteenusele:

 • Euroopa Liidu ökomärgisega või muu standardi EN ISO 14024 I tüüpi ökomärgisega, mis on Euroopa Liidus tunnustatud, ainete kasutamise kogemus
 • Personali pädevuse suurendamine koolitamisega, mis hõlmab potentsiaalseid keskkonnamõjutegureid, sh puhastusainete õige doseerimine, reovee kõrvaldamine, jäätmete liigiti kogumine.
 • Puhastusteenuse pakkumisel tuleb kehtestada tegevuskord, kuidas minimaalselt iga nelja kuu tagant üks täistööpäev seiratakse määruses toodud kriteeriume. Nendeks on:
  • kasutatud koristusainete kogused
  • kasutatud tarvikud
  • puhastamiseks kasutatud vee kogus ja vee kõrvaldamise koht
  • puhastamise käigus tekkinud tahkete jäätmete kogus ja nende liigiti kogumine

Määruses on lisaks kohustus vähese keskkonnamõju tagamiseks:

 • koristusaineid kasutada vastavalt juhendile
 • kus võimalik, kasutada ökomärgisega koristusaineid
 • minimeerida ühekordsete tarvikute kasutamist
 • tagada optimaalne vee kasutus
 • vähendada puhastamise käigus tekkinud jäätmete kogust
 • tagada jäätmete liigiti kogumine

Lisaks võib hankija kehtestada nõudeid kasutatavale paberile ning näiteks nõude kasutada mikrokiust koristustekstiile.

Kõige selle eesmärk on keskkonnasäästlik puhastusteenus. Kui vaadata suurt pilti, siis koristamise eesmärk on puhtus. Puhtusel erinevates kohtades on erinev tähendus, oluline on esmalt määratleda erinevatele osapooltele üheselt arusaadavalt, mida tähendab puhtus ja millises seisukorras peab olema ruum peale koristust. Seejärel on oluline määratleda, kui sageli tuleb koristada ehk millise ajaga tekib mustus sellisel määral, et see segab põhitegevust. Koristamisel tuleb eemaldada see mustus, mis antud ruumis olla ei tohi, saavutatud peab olema kokkulepitud puhtusaste.

Mustuse eemaldamine peab toimuma võimalikult väheseid ressursse kasutades, kergelt ja minimaalse ajaga. Selline on teadlik koristamine, samas ka keskkonnasäästlik koristamine.

Näiteks, kui võrrelda koristamisel lappide/moppide pesemist veeämbris ja eelniisutatud koristustekstiilidega koristamist, siis eelniisutatud koristustekstiilidega koristamisel on:

 • 10 korda väiksem veekulu
 • 20 korda väiksem koristusainete kulu
 • vähemalt 25% väiksem tööaeg
 • tulemuseks puhtamad pinnad
 • vähenenud vajadus eripuhastustööde järele
 • mikroorganismide pärsitud areng
 • töö on aseptiline, ei veeta mustust ühelt pinnalt teisele

Seega teadlik puhastamine aitab säästa keskkonda, kulusid ja on jätkusuutlik.

Aitame oma klientidel keskkonnanõuete täitmisega käsikäes optimeerida koristamist, saavutamaks soovitud puhtus optimaalsemate ressurssidega.

Mikroobide hävitamise erinevad viisid koristuses

Märtsi alguses toimus PhD Tuula Suontamo koolitus ”Koristamine värskeimate uurimistulemuste valguses” mis tõi osalejateni kahe suurema uuringu tulemused ja tõhusamad viisid mikroobide hävitamises. Järgnevalt on toodud lühiülevaade erinevatest mikroobide hävitamise meetoditest, mida koristusmaailmas täna Euroopas kasutatakse.

 1. Ownwell puhastusmeetod- Hoolduskoristuseks mõeldud 100% keemiavaba patenteeritud Soome toode. Ownwelli põhimõte tekib pöördosmoosi teel puhastatud kraaniveele mittekahjulike mikroobsete ekstraktide lisamisega. Pöördosmoosi järel saadakse ”paremini pesev” vesi. Ownwell puhastusmeetodiga jäävad pinnale mikroobid, mis ”söövad mustust” ja vähendavad sedasi määrdumist. Mikroobse puhastusaine eeliseks on see, et pindadele ei jää mustust korjavaid jääke. Keemiavaba koristus, nagu ka kogu koristus tervikuna, toimib vaid siis, kui puhastus tervikuna on professionaalne ja tegevused teadlikud.
 2. COVID-safe viiruseteip– Soome innovaatiline toode, mis põhineb mitme metalli seosel. Teip hävitab Covidi viiruse osakesed sekunditega. Teipi on hea ja kerge kasutada pindadel, mida kasutatakse sageli ja on raske hoida puhtana. Teibi väljavahetusest annab teada värvuse muutus.
 3. Kuiv aur ja vesinikperoksiidi kuiva auru pihustavad seadmed- Kuiv aur on kõrgel survel tekkiv ülekuumenenud aur, mis on tänu kõrgele temperatuurile eriti kuiv. Aurupuhastus eemaldab mustust ja hävitab mikroobe ka materjali pooridest. Vesinikperoksiidi kuivauru pihustavad seadmed on mõeldud puhaste ja kuivade pindade desinfitseerimiseks. Mustadel ja niisketel pindadel see ei toimi.
 4. Avalon tehnoloogia– Avalon tehnoloogias kasutatakse orgaanilise ja anorgaanilise keemia ühendeid molekulide tasandil. Avalon pinnakaitse ainetega parandatakse hügieenilisust ja puhtust. Parandatakse ka pindade kriimustuskindlust, elektrijuhtivust, jää kinnitumist ning optilisi omadusi.
 5. Ultraviolettvalgus(UV-C kiirgus)– Ultraviolettvalgus inaktiveerib ja hävitab baktereid ning viiruseid, samuti muid mikroorganisme. Väga tõhus desinfitseerimise meetod, hävitades Covid-19 viiruse vaid 8 sekundiga. Ultraviolettvalgus vajab seadme ohutu kasutamine eeldab väga teadliku personali.

Kindlasti tuleb silmas pidada, et hügieenitase ei olene vaid puhastus- ja desinfektsiooniainetest ega spetsiaalsetest seadmetest. Iga uue harjumuse kujundamine vajab korralikku väljaõpet ja harjutamist.

Kõige olulisem- kõikide uudsete meetoditega seotud uuringute lõpus siiski tõdeti, et meetodi toimimiseks on oluline teadlik puhastus. See on eelduseks, et innovaatilised desinfitseerimisviisid jms toimiks. Uudsed seadmed ei asenda puhastamist.

Desinfitseerimine teaduslikust vaatenurgast

Desinfitseeriva puhastusaine tõhusust mõjutab toote mõjuaine, selle osakaal, seega ka doseering. Õiged doseeringud on võimalik saavutada vaid aineid ja vett täpselt mõõtes. Aine tootja juhised tuleb hoolega läbi lugeda ning neisse tõsiselt suhtuda. Oluline on kasutusturvalisus ja mõju pinnakatetele. Mustus mõjutab aine desinfitseerimisvõimet, vastavalt sellele tuleb valida sobiv puhastusmeetod, aine üksi ei toimi.

Pindade desinfitseerimisaineid vajatakse vaid erijuhtudel, näiteks eritiseplekkide eemaldamisel, vajadusel haigusepuhangutel ja tervishoius, kui patogeensete mikroorganismide hävitamisel ei piisa vaid puhastusainest ja tõhusast mehaanilisest puhastusest. Õige aine valik eeldab teadmisi desinfitseerivate ainete võimest hävitada erinevaid mikroorganisme – erinevatele mikroorganismidele mõjuvad erinevad biotsiidid (desinfitseerivad ained).

Biotsiidi seaduse järgi biotsiidide ehk desinfitseerivate ainete kutseline kasutaja peab omama vastavat väljaõpet, ehk olema läbinud vastava koolituse.

Desinfitseerivate ainete mõju mikroorganismidele

+++ väga tõhus; ++ keskmiselt tõhus; + vähese mõjuga; – mõju puudub

Tabelis toodud mikroorganismidest

Kokid on ümarad bakterid. Kokid on muuhulgas stafülokokid (näiteks nahainfektsioone tekitavad Staphylococcus aureus), streptokokid (näiteks kopsupõletikku tekitav Streptococcus pneumoniae) ja enterokokid (näit. kuseteede infektsioone tekitav Enterococcus faecalis).

Kepikesed on mitme erineva bakteri perekonda kuuluva, väikese kepikese moodustavad bakterid. Kepikeste hulka kuuluvad muuhulgas Listeria- sugupuu bakterid (toidumürgitused), pseudomoonastüüpi kepikesed (näiteks. Pseudomonas aeruginosa, kuseteede- ja nahainfektsioonid), enterobakterid (näit. Escherichia coli, kuseteede infektsioonid ja Salmonella, üldised infektsioonid).

Eos ehk spoor on paljunemisrakk, mis elab hästi üle raskeid tingimusi nagu kuiv, soe keskkond. Näiteks kõhulahtisust tekitav Clostridium difficile on eoseid moodustav bakter. Desinfitseerivad ained hävitavad eosed halvemini, kvaternaarsed ained ja etanool ei hävita üldse.

Tuberkuloosi põhjustavad bakterid, näiteks Mycobacterium tuberculosis. Tuberkuloosi loetakse ohtlikuks nakkuseks. Kvaternaarsed ained ei hävita selliseid baktereid.

Seened on hallitused, pärmid. Mitmed seened tekitavad inimesele pindmisi põletikke, nagu nahk, küüned, jalad. Hallitusi võib esineda niisketes ruumides. Kvaternaarsed ja etanoolil põhinevad ained hävitavad neid halvasti.

Viiruste ehitusest tingituna desinfektsiooniainete osas tundlikust väljendatakse nö. Klein-DeForest- klassifikatsiooniga. A-rühma viirused on nö ümbritsetud viirused, mille väljaspool on lipiid ehk rasvakiht. Need viirused on desinfitseerimisainete osas tundlikumad, kuna mitmed desinfitseerivad ained lahustavad rasva. A-rühma kuuluvad näiteks gripiviirused. Rühm B on ümbriseta proteiinikapsli viirused (näiteks  hepatiit) ja juba keerulisem juhtum võrreldes A-rühma viirustega, kuna nende pinnal ei ole rasva.  C-rühma viirused, on nagu C-rühma viirused, kuid väiksemad.  See põhjustab raskusi desinfitseerimisainete mõju osas. Siia rühma kuuluvad mh. polio-, adeno- ja noroviirused. Klooriühendid ja peroksügeenid hävitavad neid viiruseid hästi, kvaternaarsed ained halvasti.

Ülaltoodud tabel on üldine suunis. Desinfitseerivate ainete valimisel tervishoius tuleb olla veendunud kasutatava biotsiidi mõjus konkreetsele mikroorganismile, mida soovitakse hävitada. Seda näitavad EN-testide tulemused.

Desinfitseerimise muud viisid

Lisaks keemilisele desinfitseerimisele tuleb kasutusse üha uusi desinfitseerimise viise.

UV- valgus

 • UV-C alates 200 kuni 280 nm- desinfitseerimine ja bakteritsiidne mõju
 • UV-B 280 – 315 nm- meditsiinilises kasutuses (näiteks meditsiinilised protseduurid nagu naha puhul psoriaasi ravi)
 • UV-A – kasutatakse raviprotseduuridel, päevitamisel, putukate tõrjes.

UV-C kiirgus lõhub DNA ja RNA bakterites, viirustes ja spoorides, see tähendab, et see muudab need kahjutuks.  Kõik seni testitud bakterid ja viirused reageerivad UV-C desinfitseerimisele.

UV-C lahendust on testitud järgmiste bakterite ja viiruste puhul:

 • Adenovirus type 15
 • Bacillus anthracis spores – Anthrax spores
 • Candida
 • Clostridium tetani
 • Salmonella typhimurium
 • Calicivirus feline
 • Giardia lamblia
 • Porcine Epidemic Diarrhea
 • Porcine Respiratory and Reproductive Syndrome
 • Influenza
 • Staphylococcus aureus
 • Salmonella enteritidis
 • Cryptosporidium parvum
 • Legionella pneumophila
 • Rabies virus
 • Escherichia coli – O157:H7
 • Campylobacter jejuni
 • Canine Parvovirus
 • Bovine Coronavirus (BCV)
 • SARS-COV-2

Erinevatel mikroorganismidel võib olla siiski erinev mõjuaeg.

Toodetakse nii ruumide desinfitseerimise roboteid, kui desinfitseerimiskappe, mida kasutatakse nii pindade, kui õhu desinfitseerimiseks. Oluline on, et UV-C valguse kasutamisel ei viibiks ruumis inimesi, ega muid elusolendeid, kuna meetod hävitab ka inimese nahal, limaskestal olevad mikroorganisme, mis on vajalikud. Samuti võib UV-C valgus tekitada päikesepõletusele sarnast põletust.

 Vesinikperoksiid kuivaur

Aurupuhastusmasina sarnane seade, millega pihustatakse vesinikperoksiid ( H2O2 ) ja hõbedaioone. Hea toime kuivadel ja puhastel pindadel, näiteks jõusaal.

Probiootilised puhastusained

Sisaldavad bioaktiivseid aineid. Toimivad näiteks tagurpidiosmoosi põhimõttel – vesi sunnitakse surve abil liikuma läbi poolläbilaskva kihi  kangemast lahusest lahjema suunas. Selliselt rakk hävib. Mikroobid võiva eritada ka ensüüme, mis näiteks kuivades pissuaaride puhul söövad ära karbamiidi (lõhna eemaldamine).

Olenemata desinfitseerimise viisist, on oluline teadlik puhastamine- sobilikud puhastustehnikad, tarvikud ained. Pindadel olev mustus vähendab desinfitseerimise mõju pea kõikidel viisidel.

Helge Alt, Puhastusekspert kasutades allikaid:

Koolituskalender

Kõik koolitused

Artiklid

Vaata kõiki

Projekti „Kuluefektiivne vajaduspõhine koristamine – INSTA 800“ tulemuste tutvustus

Puhastusekspert on rahvusvaheline puhastusvaldkonna eestvedaja Eestis. Peame oluliseks nii teiste õpetamist ja juhendamist kui ka ise olla õppija rollis. Selleks, et koguda teadmisi ja end harida, algatas Puhastusekspert rahvusvahelise Erasmus+ projekti „Kuluefektiivne vajaduspõhine koristamine – INSTA 800“. INSTA 800 (Eestis EVS 914 Koristustööde kvaliteedi kokku leppimine ja hindamine) on ametlik standard seitsmes riigis. Selleks kaasatigi Taani, Rootsi, Soome, Norra, Islandi ja Läti partnerid, et jagada standardi kasutamise kogemusi ning sellest tulenevalt luua uued materjalid, mis ühtlustaksid standardi kasutamist. Projekti tulemusi esitlesimegi 25.mail toimunud seminaril.

Loe edasi

Uuenenud puhastusteenindaja kutsestandard

5.mail 2022 kinnitas Teeninduse Kutsenõukogu uuenenud puhastusvaldkonna kutsestandardid järgnevaks 5 aastaks. Kuni 1.märts 2023 võib vastavalt kinnitatud hindamisstandardile kutseandmist läbi viia vanadel alustel tasemeõppijatele. Hetkel ei ole kutseandmise protsessis midagi muutunud. Kevadised eksamid toimuvad tavapäraselt.

Loe edasi

Puhastustoodete ja -teenuste keskkonnahoidlikud kriteeriumid

1.jaanuaril 2022 jõustus keskkonnaministri määrus nr 35 „Hankelepingu esemeks olevate toodete ja teenuste keskkonnahoidlikud kriteeriumid ja nende kohta riigihangete alusdokumentides kehtestatavad tingimused“. Määrus keskendub keskkonnahoidliku puhastusteenuse pakkumisele.

Loe edasi

Mikroobide hävitamise erinevad viisid koristuses

Märtsi alguses toimus PhD Tuula Suontamo koolitus ”Koristamine värskeimate uurimistulemuste valguses” mis tõi osalejateni kahe suurema uuringu tulemused ja tõhusamad viisid mikroobide hävitamises. Järgnevalt on toodud lühiülevaade erinevatest mikroobide hävitamise meetoditest, mida koristusmaailmas täna Euroopas kasutatakse.

Loe edasi